ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
એક મુલાકાત વિરેન્‍દ્ર ભટ્ટ એમ.એમ.ભારતીર૪-૦૦૯-૧૧ શિક્ષણ ર૦૦૭-ર૦૦૮
હિંડોળો આર.જે.મચ્‍છી૭-૪૫૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
સાથી મારે બર આર.જે.મચ્‍છી૧ર-૪૮૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
મેહુલીયો આર.જે.મચ્‍છી૮-૫૭૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
બાદલ આર.જે.મચ્‍છી૧૩-૧૦૯-૧૧ હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ -૩૭એમ.એમ.ભારતી૧૩-૧૦૯-૧૧ અંગ્રેજીર૦૦૭-ર૦૦૮
પ્રાણિઓ એમ.એમ.ભારતી૧-૧૦૯-૧૧ અંગ્રેજીર૦૦૭-ર૦૦૮
રમતા રમતા અંગ્રેજી શિખીએ એમ.એમ.ભારતી૧૦-૩૫૯-૧૧ અંગ્રેજીર૦૦૭-ર૦૦૮
ભાષા સુધ્‍ધિ (ઉંછાવરોવ) એમ.એમ.ભારતી૧૫-૦૮૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
કંપાસ પેટી શ્રીમતીએ.એસ.દેસાઇ૧૦-૪૦૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩