ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સાત પગલા આકાશમાં એમ.એમ.ભારતી૧૬-૪૦૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
સરાસરી ભાગ -૧શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ ૧૦-૦૫૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
સરાસરી ભાગ -રશ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ ૧૩-૦૦૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
વિડીયો પ્રો.ટી.આઇ.ટી.બી.આઇ.ટી.એસ. શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ ૧૫-૦૦૯-૧૧ શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
જી.સી.ઇ.આર.ટી. એમ.એમ.ભારતી૧૬-૦૦૯-૧૧શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
કેલ્‍કયુલેરટ ભાગ -૧શ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ ૧૦-ર૫૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
કેલ્‍કયુલેરટ ભાગ -રશ્રીમતી એ.એસ.દેસાઇ ૧૦-ર૫૯-૧૧ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
ઉષ્‍માનયન મહેશ કાનાવત૧૩-ર૦૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
વનસ્‍પતિના અંગો મહેશ કાનાવત૧૧-૪૬૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
ઉર્જા મહેશ કાનાવત૧૧-૧૫૯-૧૧વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩