ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
સંયોજન અને મિશ્રણ મહેશ કાનાવત૧૦-૧૫૯-૧૧ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
મોડ અને પ્રખંડના કરજો મહેશ કાનાવત૧૦-૦૫૯-૧૧ વિજ્ઞાનર૦૦૭-ર૦૦૮
લેખન પધ્‍ધતિ વિકસાવવાની પ્રવૃત્તિઓ કે.એલ.જોષી૧૦-૫ર૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
વાકયના પ્રકાર કે.એલ.જોષી૦૪-૩૬૯-૧૧ ગુજરાતીર૦૦૭-ર૦૦૮
માનક વર્ણ લેખન કે.એલ.જોષી૧ર-ર૫૯-૧૧ હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
મુહાવરે ઔર કહાવત કે.એલ.જોષી૦૯-૫૦૯-૧૧ હિન્‍દીર૦૦૭-ર૦૦૮
પરિભાષિક શબ્‍દો એ.એસ.દેસાઇ૦૯-૧૩૯-૧૧ગણિતશાસ્ત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
ચિત્ર પ્રદર્શન એમ.એમ.ભારતી૧૦-૧૯૯-૧૧ચિત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
કલામય મોર એમ.એમ.ભારતી૦૮-ર૬૯-૧૧ચિત્રર૦૦૭-ર૦૦૮
શૈક્ષણિક વાર્તાલાપ(લીના શરદભાઇ) એમ.એમ.ભારતી૧૬-ર૫૯-૧૧શિક્ષણર૦૦૭-ર૦૦૮
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩