ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય રીમાર્કસ
આશાથી સજજ એમ.એમ.ભારતી૧૧.૮.૦૮જન. ૧૪
TIT BITs Video Albumઆર.જે.મચ્‍છી૩૧.૫.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એમ.એચ.કાનાવત૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એમ.એચ.કાનાવત૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એમ.એચ.કાનાવત૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એમ.એચ.કાનાવત૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એ.વાય.શેઠ૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એ.વાય.શેઠ૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એ.વાય.શેઠ૩૧.૭.૦૮જન.
કન્‍યા પ્રવેશોત્‍સવ એ.વાય.શેઠ૩૧.૭.૦૮જન.
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩