ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ વિષય સમગાળો
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૧ વિજ્ઞાન ૧૦-૨૧
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૨વિજ્ઞાન૧૧-૪૪
ગૌતમબુદ્ધ સામાજીક વિજ્ઞાન૧૬-૧૦
દાંડીકૂચ સામાજીક વિજ્ઞાન૭-૫૬
આપણી અદાલતો – ૧ સામાજીક વિજ્ઞાન૧૧-૫૮
આપણી અદાલતો – ૨સામાજીક વિજ્ઞાન૧૦-૩૧
ગ્રહણ ઘટનાની સમજ વિજ્ઞાન૧૦-૦૫
પારિભાષિક શબ્‍દો ગણિત૧૧-૪૦
કિર્તીદેવનો મુંજાલ સાથે મેળાપગુજરાતી ૧૬-૪૦
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૩ વિજ્ઞાન૧૧-૦૦
ગણ પરિચય – ૧ ગણિત૧૧-૧૩
ગણ પરિચય – ૨ ગણિત૧૨-૩૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩