ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ વિષય સમગાળો
ગણ પરિચય – ૩ ગણિત૧૩-૫૦
ગણ પરિચય – ૪ ગણિત૧૧-૧૦
ગણ પરિચય – ૫ ગણિત૧૩-૩૦
ગણ પરિચય – ૬ ગણિત૧૩-૨૦
ગણ પરિચય – ૭ ગણિત૧૧-૫૦
ગણ પરિચય – ૮ ગણિત૧૨-૨૦
ગણ પરિચય – ૯ ગણિત૧૩-૧૫
ગણ પરિચય – ૧૦ ગણિત૧૨-૦૦
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૪વિજ્ઞાન૧૨-૦૦
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૫વિજ્ઞાન૧૧-૩૦
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૬વિજ્ઞાન૧૧-૧૫
કેટલાક સામાન્‍ય રોગો – ૭વિજ્ઞાન૧૧-૦૫
વોલીબોલ ટુર્નામેન્‍ટ શા.શિ. ૧૫-૨૦
વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન – ૧ (રાજ્યકક્ષા) વિજ્ઞાન ગણિત ૯-૪૦
વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન – ૨ (રાજ્યકક્ષા)વિજ્ઞાન ગણિત૧૦-૦૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩