ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ વિષય સમગાળો
વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન-૩ (રાજ્યકક્ષા) વિજ્ઞાન-ગણિત ૧૨-૧૫
વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન-૪ (રાજ્યકક્ષા)વિજ્ઞાન-ગણિત૧૧-૦૫
માય વિલેજ અંગ્રેજી ૧૦-૨૫
માલમ મોટા હલેસા તુ માર ગુજરાતી ૧૪-૦૦
મિત્રકો પત્ર હિન્‍દી ૮-૫૬
સાક્ષર ભારત – ૧ જનરલ ૩૦-૦૦
સાક્ષર ભારત – ૨જનરલ૩૦-૦૦
સાક્ષર ભારત – ૩જનરલ૩૦-૦૦
ચિંતન શિબિર જનરલ૪૦-૦૦
ખતુ ડોશી ગુજરાતી૧૬-૨૦
સાઇકલની હરાજી ગુજરાતી૧૧-૫૫
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩