ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
કાર્યક્રમ ગ્રંથાલય
કાર્યક્રમ નિર્દેશિકા
કાર્યક્રમનું નામ નિર્માતાનું નામ સમગાળો ઉંમર જુથ વિષય વર્ષ રીમાર્કસ
કેપેસીટી બિલ્‍ડીંગ કાર્યક્રમ એ.એસ.દેસાઇ ૧૪’ ૩૫" શિક્ષક શિક્ષણ ર૦૦૩-ર૦૦૪ શિક્ષક તાલિમ
ચાલો મળીએ શિક્ષણ મંત્રીને એમ.એમ.ભારતી ૭’ રર" ૫-૮ શિક્ષણ ર૦૦૧-ર૦૦ર માન.શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા બાળકો માટે સંદેશ
ચાલો મળીએ સ્‍વીમીંગ કોચને એમ.એમ.ભારતી ૮’ ૧૫" ૯-૧૧ રમતગમત ર૦૦૩-ર૦૦૪ ઇન્‍ટરવ્‍યુ
ચાલો સમજીએ વાકયને કે.એલ.જોષી ૮’ ૩૦" ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ચાલુ વર્તમાન કાળ એમ.એમ.ભારતી ૧ર’ ૦૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬
ચંદ્રની કળાએમ.એમ.ભારતી ૧૫’ ૯-૧૧ વાતાવરણ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ એક ટેલીકાસ્‍ટ પછી ભૂંસી શકાય
ચારે દિવાલોનું ક્ષેત્રફળ એ.એસ.દેસાઇ ૧ર’ ૦૦’’ ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦૫-ર૦૦૬
ચારણ કન્‍યા બી.આર.ભાટી ર’ ૩૦’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
ચારણ કન્‍યા રાજુ કે.એલ.જોષી ૭’ ૪૧’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૪-ર૦૦૫
ચાતુર ઉંદર કે.એલ.જોષી ૫’ ૫૩’’ ૫-૮ ભાષા ર૦૦૫-ર૦૦૬ એનિમેશન
ચાતુર્ષકોણ સુદર્શન ૯’ ર૦" ૯-૧૧ ગણિતશાસ્ત્ર ર૦૦ર-ર૦૦૩ પાઠયપુસ્‍તક આધારિત ગણિતશાસ્ત્ર પ્રોગ્રામ
છાપુ કેવીરીતે વાંચશો ટી.આઇ.પટેલ ૬’ ૦૮" ૯-૧૧ & ૫-૮ વાતાવરણ ૧૯૯૭-૧૯૯૮
છતકાબરી એ.વાય.શેઠ ૭’ ૦૦" ૫-૮ સંસ્કૃતિ ૧૯૯૯-ર૦૦૦ નાટક
છેલ્‍લો કટોરો કે.એલ.જોષી ૮’ ૩૩’’ ૯-૧૧ ભાષા ર૦૦૩-ર૦૦૪
છીપ અને મોતી બી.આર.ભાટી ર૮’ ૦૦" ૯-૧૧ નૈતિક મૂલ્‍ય ૧૯૯૯-ર૦૦૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૫ ૦૬ ૦૭ ૦૮ ૦૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩