ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
ગુજરાત શૈક્ષણિક પ્રોદ્યોગિકી સંસ્થા
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ટ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઈટ મેપ
સહાય
Advanced search
English
ગુજરાતી
પ્રસારણ સૂચિ
પ્રસારણ પત્રક દૂરદર્શન(ડી.ડી.૧૧)
૧૨/૬/૨૦૧૪
ગુરુવાર
(૧) કાકસ્ય ચાતુર્યમ
(૨) પ્રાચીન નગરો
(૩) પરીક્ષા

સંસ્ક્રુત
જ્ન.
૧૩/૬/૨૦૧૪
શુક્રવાર
(૧) વિશ્વાસો નેવ કર્તવ્યમ
(૨) પાચનતંત્ર
(૩) આપણા કવિઓ- કવિઓ

સંસ્ક્રુત
વિ.ટે.
ગુજરાતી
૧૬/૬/૨૦૧૪
સોમવાર
(૧) ગુનેગાર કોણ
(૨) નિશાળ મને બહુ ગમે

જન.
૧૭/૬/૨૦૧૪
મંગળવાર
(૧) દિકરી દેવોભવ:
(૨) પ્રવેશોત્સવ ગીત

જન.
૧૮/૬/૨૦૧૪
બુધવાર
( ૧ ) કન્યાની સંભાળ લો
(૨ ) પ્રવેશોત્સવ ગીત

જન.
૧૯/૬/૨૦૧૪
ગુરુવાર
(૧) ગ્રીન સ્કૂલ
(૨) રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ

જન.
અંગ્રેજી
૨૦/૬/૨૦૧૪
શુક્રવાર
(૧ ) લાયક ઉમેદવાર
(૨ ) ચાંદલો ગમે

ગુજરાતી
૨૩/૬/૨૦૧૪
સોમવાર
(૧ ) મૂળના સામાન્ય કાર્યો
(૨) પ્રકાંડના સામાન્ય કાર્યો

વિ.ટે.
૨૪/૬/૨૦૧૪
મંગળવાર
(૧) પાણી પાણી પાણી
(૨) જળ સ્વરૂપ

વિ.ટે.
૧૦ ૨૫/૬/૨૦૧૪
બુધવાર
( ૧) મિત્ર કો પત્ર
(૨) છીંડુ
(૩) ધરડા ગાડાવાળે

ગુજરાતી
૧૧ ૨૬/૬/૧૪
ગુરુવાર
(૧) દરિયાઈ જીવસુષ્ટિ
(૨) જળ એજ જીવન

પર્યાવરન
૧૨ ૨૭/૬.૨૦૧૪
શુક્રવાર
(૧) લોકસભા રાજ્યસભા
(૨) પંખીઓની સ્વચ્છતા સભા

સા.વિ.
૧૩ ૩૦/૬/૨૦૧૪
સોમવાર
(૧) રેલ્વે એનાઉન્સમેન્ટ
(૨) બમ્બુ એ વન્ડરફુલ પ્લાન્ટ (૨) ચતુષ્કોણ

અંગ્રેજી
નોંધ- તા ૫/૪/૨૦૧૪ ની નોંધ પર મળેલ આદેશ

ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી ભવન અમદાવાદ
દૂરવર્તી શિક્ષણ
પ્રસારણ પત્રક, જુલાઈ,૨૦૧૪ તા.૧/૭/૨૦૧૪ થી ૩૧/૭/૨૦૧૪
સમયસવારે ૯ ૯:૩૦ , બપોરે, ૪:૩૦ થી ૫ ( બાઈસેગ )

૦૧/૦૬/૧૫
સોમવાર
(૧) મેવલિયો
(૨) બાદલ
ગુજ. કાવ્ય
૦૨/૦૬/૧૫
મંગળવાર
(૧) જમીનની ભેજ ધારણશક્તિ
(૨) જમીનમા ભેજ હોય છે
વિ.ટે.ધો. ૭
૦૩/૦૬/૧૫
બુધવાર
(૧) હવાનો જાદુ
(૨) આપણુ શરીર
વિ.ટે. ધો. ૬
૦૪/૦૬/૧૫
ગુરુવાર
(૧) ઉચ્ચાલન ભાગ ૧/૨ વિ.ટે. ધો. ૬
૦૫/૦૬/૧૫
શુક્રવાર
(૧) વ્રુક્ષ વિધાતા જીવન દાતા
(૨) પર્યાવરણ નુ જતન
પર્યાવરણ
૦૬/૦૬/૧૫
શનિવાર
(૧) આ છે આવતીકાલ ?સા.વિ. ધો. ૬
૦૭/૦૬/૧૫
રવિવાર
(૧) ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ
ભાગ ૧/૨
સા.વિ. ધો. ૬
૦૮/૦૬/૧૫
સોમવાર
(૧) પ્રવાસધામ પાવાગઠ જન.
૦૯/૦૬/૧૫
મંગળવાર
(૧) આદિચિત્રો
(૨) ફ્લાવર મેકિંગ
આર્ટ
૧૦૧૦/૦૬/૧૫
બુધવાર
(૧) રાજમાતા મિનળદેવી
(૨) ભારત કા નિર્માણ
સા.વિ. ધો. ૫
૧૧૧૧/૦૬/૧૫
ગુરુવાર
(૧) મીના (યુનિસેફ)કન્યાની સંભાળ લો
(૨) નિશાળ મને ગમે છે
જન.
૧૨૧૨/૦૬/૧૫
શુક્રવાર
(૧) પ્રાથમિક શાળા સંચાલિત પુસ્તકાલયજન.
૧૩૧૩/૦૬/૧૫
શનિવાર
(૧) ટ્રાફિક ચિલ્ડ્રન પાર્ક
(૨) ટ્રાફિક નિયમન પ્રદર્શન
જન.
૧૪૧૪/૦૬/૧૫
રવિવાર
(૧) સો વાતની એક વાત
(૨) પહેલિકા
ગુજ. વ્યાકરણ
૧૫૧૫/૦૬/૧૫
સોમવાર
(૧) ઘાતાંકના ગુણાકાર અને ભાગાકારના
નિયમો ભાગ ૧
ગણિત
૧૬ ૧૬/૦૬/૧૫
સોમવાર
(૧) ઘાતાંકના ગુણાકાર અને ભાગાકારના
નિયમો ભાગ ૨
ગણિત
૧૭ ૧૭/૦૬/૧૫
મંગળવાર
(૧) નફો ખોટ ગણિત ૬
૧૮ ૧૮/૦૬/૧૫
બુધવાર
(૧) ચતુષ્કોણ ગણિત ૬
૧૯ ૧૯/૦૬/૧૫
ગુરુવાર
(૧) વર્તુળ આલેખ ગણિત ૫
૨૦૨૦/૦૬/૧૫
શુક્રવાર
(૧) વિભાજ્યતાની ચાવીઓ
(૨) ગુરુતમ સાધારણ અવયવ
ગણિત ૭
૨૧ ૨૧/૦૬/૧૫
શનિવાર
(૧) વિસ્તરણ ગણિત
૨૨ ૨૨/૦૬/૧૫
રવિવાર
(૧) અગ્નિશમન રક્ષક ટ્રેનિગ જન.
૨૩ ૨૩/૦૬/૧૫
સોમવાર
(૧) જળ એ જ જીવન જન.
૨૪ ૨૪/૦૬/૧૫
મંગળવાર
(૧) સિકંદર અને પુરુ સા. વિ ૭
૨૫ ૨૫/૦૬/૧૫
બુધવાર
(૧) સમજુ વહુ
(૨) શેઠ પુનમચંદ લોભીદાસ
ગુજ.૫/૬
૨૬ ૨૬/૦૬/૧૫
ગુરુવાર
(૧) રસોઈઘર
(૨) સંસ્ક્રુત
હિન્દી ૫
સંસ્ક્રુત વ્યાકરણ
૨૭ ૨૭/૦૬/૧૫
શુક્રવાર
(૧) રમતા રમતા અંગ્રેજી શીખીએ અંગ્રેજી વ્યાકરણ
૨૮ ૨૮/૦૬/૧૫
શનિવાર
(૧) જમીનની ફળદ્રુપતા
(૨) પ્રણાલિગત બિન પ્રણાલિગત ઉર્જા
વિ.ટે
૨૯ ૨૯/૦૬/૧૫
રવિવાર
(૧) કુદરતી સંશાધન સા.વિ. ૭
૩૦ ૩૦/૦૬/૧૫
સોમવાર
(૧) મૂળ ના સામાન્ય કાર્યો
(૨) પર્ણ ના સામાન્ય કાર્યો
વિ.ટે. ૬
૩૧ ૦૧/૦૭/૧૫
બુધવાર
(૧) અતિજ્ઞાન ... (કાવ્ય) ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૨ ૦૨/૦૭/૧૫
ગુરુવાર
(૧) અદીઠો સંગાથ ... (કાવ્ય) ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૩ ૦૩/૦૭/૧૫
શુક્રવાર
(૧) જુનુ પિયરઘર .... (કાવ્ય) ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૪ ૦૪/૦૭/૧૫
શનિવાર
(૧) શામળના છપ્પા ચોપાઈ
ઉખાણા
ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૫ ૦૫/૦૭/૧૫
રવિવાર
(૧) ભક્તિ પદારથ .... (કાવ્ય) ગુજ.
ધો.૧૦
૩૬ ૦૬/૦૭/૧૫
સોમવાર
(૧) ગુજરાતી વ્યાકરણ
(વાક્યરચના)
ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૭ ૦૭/૦૭/૧૫
મંગળવાર
(૧) ગુજરાતી વ્યાકરણ(ક્રિયાપદ) ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૮ ૦૮/૦૭/૧૫
બુધવાર
(૧) ગુજરાતી વ્યાકરણ
(નિબંધ લેખન)
ગુજ.
ધો. ૧૦
૩૯ ૦૯/૦૭/૧૫
ગુરુવાર
(૧) ગુજરાતી વ્યાકરણ
(સંક્ષેપ લેખન)
ગુજ.
ધો. ૧૦
૪૦ ૧૦/૦૭/૧૫
શુક્રવાર
(૧) ગુજરાતી વ્યાકરણ
(અહેવાલ લેખન)
ગુજ.
ધો. ૧૦
૪૧ ૧૧/૦૭/૧૫
શનિવાર
(૧) ગુજરાતી વ્યાકરણ
(ક્રિયા વિશેષણ)
ગુજ.
ધો. ૧૦
૪૨ ૧૨/૦૭/૧૫
રવિવાર
(૧) જૈસે કો તૈસા હિ ન્દી
ધો. ૫
૪૩ ૧૩/૦૭/૧૫
સોમવાર
(૧) સંમેય સંખ્યાઓ
ભાગ ૧/૨
ગણિત
ધો ૮
૪૪ ૧૪/૦૭/૧૫
મંગળવાર
(૧) બહુપદી ના સરવાળા
બાદબાકી
ગણિત
ધો. ૭

પ્રોડ.ઈંચાર્જ
ગુજરાત શૈક્ષણિક ટેક્નોલોજી ભવન
અમદાવાદ