ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Contact
india.gov.in
સંપર્ક

કમિશ્નર ઉચ્‍ચ શિક્ષણ

રજો માળ, બ્‍લોક નંબર-૧ર
ર્ડા.જીવરાજ મહેતા,
ગાંધીનગર


અધિકારીઓના નામ, એડ્રેસ અને ટેલીફોન નંબર


ક્ર્મ નામ હોદ્દો ટેલિફોન નંબર
શ્રી એ.જે.શાહ, આઇ.એ.એસ. કમિશનર ૨૩૨૫૪૦૦૦
શ્રી એલ.ટી.વ્યાસ સંયુકત નિયામક(કોલેજ) ૨૩૨૫૩૯૯૧
શ્રીમતી એન.પી.રાવલ સંયુકત કમિશનર ૨૩૨૫૩૯૯૪
શ્રી એચ.ડી.સોનારા નાયબ નિયામક ૨૩૨૫૩૯૯૭
શ્રી એલ.ટી.વ્યાસ નાયબ નિયામક ૨૩૨૫૩૯૯૨
ડો.સુશ્રી ડી.જી.જોષી નાયબ નિયામક ૨૩૨૫૩૯૯૩
શ્રી આર.કે.પટેલ નાયબ નિયામક ૨૩૨૫૩૯૯૫
શ્રી એસ.ઝેડ.કુરેશી હિસાબી અધિકારી ૨૩૨૫૧૭૨૨
શ્રી સી.આર.કોટવાલ શ્રેયાન અધિક્ષક ૨૩૨૫૩૯૯૯
૧૦ શ્રીમાન બંકિમ પ્રજાપતિ પી.એસ. (ઇન્ચાર્જ) ૨૩૨૫૪૦૦૦