ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સરકારી
ગુજરાત યુનિવર્સ‍િટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો
સરકારી વિનયન કોલેજ, મણીનગર, અમદાવાદ
સરકારી વિનયન કોલેજ, શહેરા જી. પંચમહાલ
સરકારી વિનયન કોલેજ, ગાંધીનગર
સરકારી વિનયન કોલેજ, ધાનપુર જિ દાહોદ
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજો
ગુજરાત આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ (સોજ) અમદાવાદ સી
સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, નસવાડી જી. વડોદરા
સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, કઠલાલ જિ ખેડા
આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજો
ગુજરાત આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, અમદાવાદ બી
કોમર્સ કોલેજો
સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ, સેકટર-૨૦, ગાંધીનગર સી
કે. કા. શાસ્‍ત્રી કોમર્સ કોલેજ, મણીનગર, અમદાવાદ
ગુજરાત કોમર્સ કોલેજ, (સવાર) અમદાવાદ
આર. સી. કોલેજ ઓફ કોમર્સ, અમદાવાદ
સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ, (અંગ્રેજી માધ્‍યમ કુબેરનગર, નરોડા, અમદાવાદ
સાયન્‍સ કોલેજો
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ગાંધીનગર બી
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ઝાલોદ, જી. દાહોદ
લો કોલેજ
સરકારી લો કોલેજ, મણીનગર, અમદાવાદ
બી.એડ.કોલેજ
સરકારી બી. એઙ કોલેજ, નસવાડી જી. વડોદરા