ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
ભાવનગર યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજ
1 શ્રી કેળવણી મંડળ સંચાલિત મહિલા આટૅસ કોલજ, તા.ઢસાગામ, જિ.ભાવનગર
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
1 શ્રી વાય.જે.જે.દોશી કોલજ ઓફ આટૅસ એન્ડ કોમસૅ ,તા.તલાજા, જિ.ભાવનગર
2 શ્રીમતી જમનાબેન ભૂતા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ, મેઘવદર રોડ, તા.શિહોર, જિ.ભાવનગર.
3 કોલેજ ઓફ આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ ,તા.તળાજા, જિ.ભાવનગર
કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોલેજ
1 સ્વામિ સહજાનંદ કોલેજ ઓફ કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ, સિન્ધી હાઇસ્કુલ સરદારનગર, જિ.ભાવનગર
કોમર્સ કોલેજ
1 એન.એમ.ભૂતા કોમસૅ કોલેજ , શિહોર, જિ.ભાવનગર
બી.બી.એ.કોલેજ
1 એચ.કે.પારેખ બી.બી.એ.કોલેજ, મહુવા,ભાવનગર
બી.એડ.કોલેજો
1 કેરાલા પીપલ્સ એજયુકેશન સોસાયટી(કે.પી.ઇ.એસ) કોલેજ, કાળીયાબીડ, જિ.ભાવનગર
2 શ્રી અરાધના એજ્યુ. એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ મહિલા બી.એડ કોલેજ , ઇન્દ્રપ્રસ્થ સામે , ભાવનગર રોડ , મુ.પો.તા.બોટાદ , ભાવનગર
3 શ્રી સ્વામીનારાયણ શિક્ષણ સેવા સમિતિ, સ્વામીનારાયણ બી.એડ કોલેજ,ગઢડા રોડ, બોટાદ, ભાવનગર-૩૬૪૭૧૦
4 શ્રી રાધેશ્યામ બી.એડ કોલેજ , વૃન્દાવન ધામ , મહુવા , જિ.ભાવનગર
5 શ્રી સ્વામી નારાયણ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, નિર્ભય સોસાયટી , ચિત્રા , જિ.ભાવનગર
6 શ્રી કેળવણી મંડળ ઢસા બી.એડ કોલેજ , મુ.ઢસા ગામ ,તા.ગઢડા, જિ.ભાવનગર – ૩૬૪૭૩૦
7 શ્રી સહજાનંદ બી.એડ કોલેજ , સ્વામિનારાયણ ગુરૂકુળ , અકવાડા, જિ.ભાવનગર
8 શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન કાકડીયા બી.એડ કોલેજ , હરિઓમ નગર નજીક , સીદસર રોડ , કાલવીબીડ , જિ.ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૨
બી.પી.એડ. કોલેજ
1 શ્રી ભક્તિ જીવન કોલેજ ઓફ ફોઝીકલ એજ્યુ., શ્રી સહજાનંદ ગુરૂકુળ સંચા.બી.પી.એડ કોલેજ , ધોધા રોડ, જિ.ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧