ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
સુરત
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, વ્‍યારા સુરત

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, વીરપોર તા. વાલોડ સુરત

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, નિમ્‍ડર સુરત

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, માંડવી સુરત

પાટીદાર જીન કોલેજ, બારડોલી સુરત

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, બારડોલી સુરત

સરકારી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, કરચેલીયા (મહુવા) સુરત

સર કે.પી. કોલેજ ઓફ કોમર્સ અઢવાલાઈન્‍સ, સુરત

જે.ઝેડ. શાહ આર્ટસ અ.ન્‍ડ એચ.પી. દેસાઈ કોમર્સ કોલેજ, અમરોલી સુરત
૧૦
જે.બી. ધારૂકવાલા મહિલા આર્ટસ કોલેજ વરાછારોડ સુરત
૧૧
શેઠ પી.ટી. મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ હોમસાયન્‍સ કોલેજ, સુરત સુરત
૧૨
ઝેડ એફ વડિયા વુમન્‍સ કોલેજ, એન્‍ડ એન.કે.જવોહરા કોલેજ ઓફ કોમર્સ કોલેજ, સુરત
૧૩
એન.ટી.બી. આર્ટસ કોલેજ, સુરત
૧૪
આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ઓલપાડ સુરત
૧૫
વીર નર્મદ દ.ગુ. યુનિ. સુરત