ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
About Commissionerate
ઉદ્દેશો
. ગુજરાત રાજ્યની તમામ યુનિવર્સિટીની અલગ-અલગ કોલેજોમા હાયર એજ્યુકેશન ને લગતા પ્રોગ્રામનુ નિષ્પક્ષ સંચાલન કરવુ.