ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
About Commissionerate
કાર્યો
ઉચ્ચતર શિક્ષણના કમિશ્નરની કચેરી કારોબારી નીતિની શરુઆત, રાજ્યમાં ઉચ્ચતર શિક્ષણના નિયમન અને ભંડોળ માટે, યુનિવર્સિટીઓના ક્ષેત્રમાં, કોલેજો અને સંશોધન સંસ્થાઓનું જોડાણ, ક્ષમતા વિકાસ દ્વારા આકસ્મિક પડકારોના સામના માટેની તૈયારીમાં વૃધ્ધિ, સંશોધન અને સંલગ્ન ઉધોગોના જોડણને પ્રોત્સાહન આપવું જેવા કાર્યો માટે જવાબદાર છે.