ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
About Commissionerate
દ્રષ્ટિ
ઉચ્ચતતર શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી, ઉચ્ચ તર શિક્ષણનાં ક્ષેત્રે ગુણવત્તા અને સંખ્યારની દ્રષ્ટિમએ ઇનિશિયેટિવ્સે, સંશોધન અને ઉચ્ચ્તર શિક્ષણનાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સુધારા કરીને વિકાસ સાધવા માટે આતુર છે.