ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Academic Initiatives
ગ્રામ વિદ્યાપીઠ
.ભાવનગર યુનિવર્સિટી, ભાવનગર સાથે જોડાણ ધરાવતી ગ્રામવિદ્યાપીઠો
.હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ સાથે જોડાણ ધરાવતી ગ્રામવિદ્યાપીઠો
.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સુરત સાથે જોડાણ ધરાવતી ગ્રામવિદ્યાપીઠો
.રાજ્યની ગ્રામ વિદ્યાપીઠોની જરૂરી માહિતી
.રાજ્યની ગ્રામવિદ્યાપીઠોની વિદ્યાર્થી સંખ્યા,ની માહિતી. વર્ષ : ૨૦૦૮-૦૯
.રાજ્યની ગ્રામવિદ્યાપીઠોની હાલ કાર્યરત કર્મચારીઓની માહિતી દર્શાવતું પત્રક. (તા. ૧-૯-૦૮ ની સ્‍થિતીએ)
.રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનપાત્ર ગ્રામવિદ્યાપીઠોની યાદી
.Required information of the Non Governmental Granted Rural Colleges (B.R.S. Colleges)