ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Academic Initiatives
ભારત સરકારની યોજનાઓ
ગુજરાત રાજ્યમાં જુદા જુદા પ્રકારની આપવામાં આવતી શિષ્‍યવૃત્તિઓની માહિતી
ક્રમ શિષ્‍યવૃત્તિનું નામ બેઠકોની સંખ્‍ય આવક મર્યાદા વાર્ષિક પાત્રતા માટે પરીક્ષાનું નામ શિષ્‍યવૃત્તિના દર
માધ્‍યમિક માસિક સ્‍નાતક માસિક અનુસ્‍નાતક માસિક રીમાર્કસ
નેશનલ મેરીટ ધો. ૯ - ૪૬૦ ૧૦૦૦૦૦/- ધો-૮ ૨૫૦/-     મેરીટના ધોરણે
    ધો.-૧૧- ૫૩૯ ૧૦૦૦૦૦/- ધો-૧૦ ૩૦૦/-     મેરીટના ધોરણે
    સ્‍નાતક- ૨૬૯ ૧૦૦૦૦૦/- ધો-૧૨   ૫૦૦/-   મેરીટના ધોરણે
    પી. જી. - ૯૦ ૧૦૦૦૦૦/- સ્‍નાતક     ૭૫૦/- મેરીટના ધોરણે
હિન્‍દી શિષ્‍યવૃત્તિ ધો.-૧૧- ૮૧ નથી. ધો-૧૦ ૩૦૦/-     ૬૦ ટકાથી ઉપર મેરીટના ધોરણે
    સ્‍નતક - ૪૧ નથી. ધો-૧૨   ૫૦૦/-    
    અનુસ્‍નાતક - ૧૩ નથી. સ્‍નાતક     ૧૦૦૦/-  
સંસ્‍કૃત શિષ્‍યવૃત્તિ ધો-૯ ૫૦ નથી. ધો.-૮ ૩૦૦/-     મેરીટના ધોરણે
    ધો-૧૦- ૫૦ નથી. ધો-૯ ૩૦૦/-     મેરીટના ધોરણે