ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
અમદાવાદ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

સેન્‍ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ, અમદાવાદ

એમ.પી.આર્ટસ એન્‍ડ એમ.એચ.કોમર્સ કોલેજ, ફોર વુમન, રાયપુર ગેટ, અમદાવાદ

સી.સી.શેઠ કોલેજ ઓફ કોમર્સ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ

સરદાર વલ્‍લભભાઈ આર્ટસ કોલેજ, અમદાવાદ. અમદાવાદ

એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સ, અમદાવાદ

એમ.જી.સાયન્‍સ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ અમદાવાદ

એચ. એલ.કોમર્સ કોલેજ, અમદાવાદ

એસ.આર.મહેતા આર્ટસ કોલેજ અમદાવાદ

સાબરમતી વી.એલ.ઉપાઘ્‍યાય આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, અમદાવાદ
૧૦
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ આર્ટસ કોલેજ, ગીતા મંદિર અમદાવાદ
૧૧
દેસાઈ ચંદુલાલ મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, વિરમગામ અમદાવાદ
૧૨
એચ.કે.કોમર્સ કોલેજ, આશ્રમરોડ અમદાવાદ
૧૩
આર.જે.ટીબ્રેવાલ કોમર્સ કોલેજ, અમદાવાદ
૧૪
શ્રીમતી એ.પી.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ લેટ શ્રી એમ.પી.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, નરોડા અમદાવાદ
૧૫
એસ.એલ.યુ. આર્ટસ એન્‍ડ એચ.એન્‍ડ ઠાકોર કોમર્સ કોલેજ ફોર વુમન, એલીસબ્રીજ અમદાવાદ
૧૬
શ્રીમતી સદગુણા સી.યુ.શાહ આર્ટસ કોલેજ ફોર ગર્લ્‍સ, લાલદરવાજા અમદાવાદ
૧૭
સી.યુ.સીટી. કોમર્સ કોલેજ, લાલદરવાજા અમદાવાદ
૧૮
આર.એચ.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, નવાવાડજ અમદાવાદ
૧૯
એફ.ડી. આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ ફોર વુમન, જમાલપુર નજીક, અમદાવાદ
૨૦ શ્રી સહજાનંદ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, આંબાવાડી અમદાવાદ
૨૧
પી.ડી. પંડયા મહિલા કોમર્સ કોલેજ, ઘોડાસર અમદાવાદ
૨૨
ગુજરાત કોમર્સ કોલેજ, (સવાર) એલીસબ્રીજ અમદાવાદ
૨૩
એચ.કે. આર્ટસ કોલેજ, આશ્રમરોડ અમદાવાદ
૨૪
ઉમિયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ ફોર ગલ્‍સ, સોલા અમદાવાદ
૨૫
બી.ડી. આર્ટસ કોલેજ, સાંકડી શેરી, માણેકચોક, અમદાવાદ
૨૬
શ્રીમતી એલ.એન્‍ડ સી. મહેતા આર્ટસ કોલેજ, અમદાવાદ
૨૭
સી.યુ.શાહ સી.ટી. આર્ટસ કોલેજ, લાલ દરવાજા અમદાવાદ
૨૮
એલ.ડી. આર્ટસ કોલેજ, નવરંગપુરા અમદાવાદ
૨૯
શ્રીમતી આર.ડી.શાહ આર્ટસ એન્‍ડ શ્રીમતી વી.ડી.શાહ કોમર્સ કોલેજ, ધોળકા અમદાવાદ
૩૦
કિશનદાસ કે. આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ધંધુકા અમદાવાદ
૩૧
ગુજરાત આર્ટસ-સાયન્‍સ કોલેજ, અમદાવાદ અમદાવાદ
૩૨
શ્રી કે.કા.શાસ્‍ત્રી કોમર્સ કોલેજ, મણિનગર, અમદાવાદ. અમદાવાદ