ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
આણંદ, ખેડા
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

30 બી.જે.વી. એમ. મહાવિદ્યાલય, વિદ્યાનગર આણંદ

એસ.એમ.પટેલ કોલેજ ઓફ હોમસાયન્‍સ વિદ્યાનગર આણંદ

સી.પી.પટેલ એન્‍ડ એફ.એચ.શાહ કોમર્સ કોલેજ, વિદ્યાનગર આણંદ

વી.પી.એન્‍ડ આર.પી.ટી.પી. પટેલ સાયન્‍સ કોલેજ, વિદ્યાનગર આણંદ

ડી.એમ.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ એસ.એસ.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, ઓડ આણંદ

આર.કે.પરીખ આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, પેટલાદ આણંદ

એમ.બી.પટેલ સાયન્‍સ કોલેજ, આણંદ આણંદ

આણંદ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ આણંદ

એન.એસ.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ
૧૦
એચ.એમ.પટેલ ઈન્‍સ્‍ટી. ઓફ ઈગ્‍લીશ ટ્રનિંગ એન્‍ડ રીસર્ચ સેન્‍ટર, આણંદ
૧૧
ભીખાભાઈ પટેલ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ આણંદ
૧૨
સી.બી.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, નડિયાદ ખેડા
૧૩
સી.એન્‍ડ એસ.એચ.દેસાઈ આર્ટસ એન્‍ડ એલ.કે.એલ. દોશી કોમર્સ કોલેજ, બાલા સિનોર ખેડા
૧૪
શ્રી આર.પી. આર્ટસ એન્‍ડ કે.બી.કોમર્સ એન્‍ડ બી.સી.જે. સાયન્‍સ કોલેજ, ખંભાત ખેડા
૧૫
શેઠ ટી.સી. કાપડિયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, બોડેલી ખેડા
૧૬
શાહ કે.એસ. આર્ટસ કોલેજ, એન્‍ડ વી.એમ.પારેખ કોમર્સ કોલેજ, કપડવંજ ખેડા
૧૭
શ્રીમતી એસ.બી. ગાર્ડા એન્‍ડ આર.એ. અમીન કોમર્સ કોલેજ, વસો ખેડા
૧૮
ખેડા આર્ટસ કોલેજ, ખેડા ખેડા