ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
ભાવનગર, અમરેલી
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

શામળદાસ આર્ટસ કોલેજ, વાધવડી રોડ, ભાવનગર

શ્રીમતી વી.પી.કાપડીયા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, હાઈકોર્ટ રોડ ભાવનગર

શ્રીમતી પી.એન.આર. શાહ આર્ટ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, પાલીતાણા ભાવનગર

કવિશ્રી બોટાદકર આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, બોટાદ ભાવનગર

ભાવનગર યુનિવર્સિટી ડીપાર્ટમેન્‍ટ ઓફ ઈગ્‍લીશ ડીપાર્ટમેન્‍ટ ભાવનગર

કે.કે. પારેખ કોમર્સ કોલેજ, અમરેલી

યોગીજી મહરાજ મહાવિદ્યાલય મહિલા આટર્સ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ધારી અમરેલી

વી.ડી. કનકીયા આર્ટસ એન્‍ડ એમ.આર. સંઘવી કોમર્સ કોલેજ, સાવરકુંડલા અમરેલી

કમાણી આર્ટસ કોલેજ, અમરેલી
૧૦
શ્રીમતી વી.ડી.ઘેલાણી મહિલા આર્ટસ કોલેજ, સાવરકુંડલા અમરેલી
૧૧
શ્રીમતી જે.સી. ધાણક આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, બગસરા અમરેલી
૧૨
માતૃશ્રી મોંધીબા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, અમરેલી