ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
દાહોદ, પંચમહાલ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

નવજીવન સાયન્‍સ કોલેજ દાહોદ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ઝાલોદ દાહોદ

આર્ટસ કોલેજ, લીમખેડા દાહોદ

આર.આર.ભાભોર આર્ટસ કોલેજ સીંગવડ દાહોદ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, દેવગઢબારીયા દાહોદ

આર્ટસ કોલેજ, સીમલિયા દાહોદ

આર્ટસ કોલેજ, ફતેપુર દાહોદ

નવજીવન આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, દાહોદ દાહોદ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, સંતરામપુર પંચમહાલ
૧૦
આર્ટસ કોલેજ માલવણ પંચમહાલ
૧૧
મુનપુરા આર્ટસ કોલેજ, મુનપુર પંચમહાલ
૧૨
જે.એલ.કે. ભોટેચા આર્ટસ કોલેજ એન્‍ડ શ્રીમતી એસ.એચ.ગાર્ડી કોમર્સ કોલેજ, કાંકણીપુર પંચમહાલ
૧૩
એમ.એન.ગાંધી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, કાલોલ પંચમહાલ
૧૪
એમ.બી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, હાલોલ પંચમહાલ