ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
ગાંધીનગર, કચ્‍છ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

સમર્પણ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, સેકટર-8 ગાંધીનગર

શ્રી પી.એચ.જી. મ્‍યુનિસિપલ આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, કલોલ અંબીકાનગર ગાંધીનગર

પી.કે.ચૌધરી મહિલા આર્ટસ કોલેજ, સેકટર-7 ગાંધીનગર

ઉમા આર્ટસ એન્‍ડ બી.આર. કોમર્સ કોલેજ, માણસા ગાંધીનગર

એસ.ડી. આર્ટસ એન્‍ડ બી.આર. કોમર્સ કોલેજ, માણસા ગાંધીનગર

સરકારી સાયન્‍સ કોલેજ, સેકરટ-૧૫ ગાંધીનગર

શેઠ એસ.વી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, નાગલપુર રોડ, માંડવી કચ્‍છ

આર.આર. લાલન કોલેજ કચ્‍છ

તોલાણી કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્‍ડ સાયન્‍સ આદિપુર કચ્‍છ
૧૦
શ્રી જે.બી.ઠકકર કોમર્સ કોલેજ, કચ્‍છ
૧૧
વીર શ્‍યામજી કૃષ્‍ણ વર્મા કચ્‍છ-યુનિવર્સિટી, કચ્‍છ-ભૂજ