ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
જુનાગઢ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

દેવમણિ વીસાવદર કોલેજ, જુનાગઢ

યુ.કે.વી.મહિલા આર્ટસ હોમ સાયન્‍સ કોલેજ, કેસોદ જુનાગઢ

આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, મણાવદર જુનાગઢ

એન.પી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, કેશોદ જુનાગઢ

ગાર્ડી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ માળીયા, હાટીના જુનાગઢ

શ્રી સરદાર પટેલ એજયુ. ટ્રસ્‍ટ, જુનાગઢ

શ્રી મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જોષીપુરા જુનાગઢ

શ્રી સોમનાથ એજયુ. સોસાયટી શ્રીમતી સી.પી. ચોકસી આર્ટસ એન્‍ડ શ્રી પી.એલ.ચોકસી કોમર્સ કોલેજ, વેરાવળ જુનાગઢ

ભારત સરસ્‍વતી મંડીરા સંસદશ્રી એમ.એન. કંપાણી આર્ટસ એન્‍ડ શ્રી એ.કે.શાહ કોમર્સ કોલેજ, માંગરોળ જુનાગઢ
૧૦
બહાઉદ્દીન આર્ટસ કોલેજ, જુનાગઢ
૧૧
મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ઉના જુનાગઢ
૧૨
શ્રી એચ.એમ.વી.આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ઉના જુનાગઢ