ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
મહેસાણા
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

પ્રમુખ સ્‍વામી સાયન્‍સ એન્‍ડ એચ.ડી.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, કડી મહેસાણા

ચૌધરી મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ હોમસાયન્‍સ કોલેજ, મહેસાણા

શ્રી યુ.પી. આર્ટસ શ્રીમતી એમ.જી.પંચાલ સાયન્‍સ એન્‍ડ શ્રી વી.સી.શાહ કોમર્સ કોલેજ, પીલવાઈ મહેસાણા

મહિલા આર્ટસ કોલેજ,વીજાપુર મહેસાણા

સી.એન.આર્ટસ એન્‍ડ બી.ડી.કોમર્સ કોલેજ, કડી મહેસાણા

નીમા ગર્લ્‍સ આર્ટસ કોલેજ, ગોજારીયા મહેસાણા

એમ.એન. કોલેજ, વિસનગર મહેસાણા

કે.એન.એસ. બી.એલ. આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ખેરાલુ મહેસાણા

આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, વડનગર મહેસાણા
૧૦
વી.આર. પટેલ કોલેજ ઓફ કોમર્સ, મહેસાણા
૧૧
શ્રી આર.એમ.પ્રજાપતિ આર્ટસ કોલેજ, સતલાસણા મહેસાણા
૧૨
શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કોલેજ, મહેસાણા
૧૩
મ્‍યુનિસિપલ આર્ટસ એન્‍ડ અર્બન બેન્‍ક સાયન્‍સ કોલેજ, મહેસાણા