ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
પાટણ, પોરબંદર, બનાસકાંઠા
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

શ્રી એન્‍ડ શ્રીમતી પી.કે.કોટવાલા આર્ટસ કોલેજ, પાટણ

સ્‍વેન એસ.બેન્‍ક આર્ટસ એન્‍ડ ડી.બી.વ્‍યાસ કોમર્સ કોલેજ, ચાણસ્‍મા પાટણ

શેઠ એમ.એન.સાયન્‍સ કોલેજ પાટણ

ટી.ચેતવાણી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, રાધનપુર પાટણ

શ્રી બી.પી. બ્રહમભટૃ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ઉંઝા પાટણ

હેમચન્‍દ્રાચાર્ય ઉત્‍તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ

શેઠ ઝુબેલી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, સિઘ્‍ધપુર પાટણ

શ્રી જે.એમ.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ શ્રીમતી એમ.એન.પટેલ કોમર્સ મહિલા કોલેજ,ઉંઝા પાટણ

ગુરૂકુળ મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ જુબેલી, બોપીરા, પોરબંદર
૧૦
નવયુગ એજયુકેશન સોસાયટી શ્રી કે.એચ.એમ. આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, સિવિલ એરપોર્ટ નજીક, પોરબંદર
૧૧
વી.આર.ગોંધાણિયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, પોરબંદર
૧૨
એસ.એમ.જે.આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, કુતિયાણા પોરબંદર
૧૩
જી.ડી. મોદી કોલેજ ઓફ આર્ટસ, પાલનપુર બનાસકાંઠા
૧૪
આ.આર. મહેતા કોલેજ ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ સી.એલ. પરીખ કોલેજ ઓફ કોમર્સ , પાલનપુર બનાસકાંઠા
૧૫
અંબાજી આર્ટસ કોલેજ, અંબાજી બનાસકાંઠા
૧૬
કાંકરેજ આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, થરા બનાસકાંઠા