ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
રાજકોટ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

મ્‍યુનિસિપલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ઉપલેટા, રાજકોટ

શ્રી જી.કે. એન્‍ડ સી.કે.બોસમીયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,જેતપુર રાજકોટ

શ્રીમતી એચ.વી.જસાણી આર્ટસ એન્‍ડ શ્રી એન.કે.જસાણી કોમર્સ કોલેજ, રાજકોટ

શ્રીમીતી જે. જે. કુંડલિયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, શાસ્‍ત્રી મેદાનની નજીક, રાજકોટ

શ્રીમતી આર. પી. ભાલોડીયા મહિલા આર્ટસ કોમર્સ એન્‍ડ હોમસાયન્‍સ, ઉપલેટા રાજકોટ

શ્રી એન.આર. બોરીઆ એજયુકેશન ટ્રસ્‍ટ સંચાલિત આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, મેદરડા રાજકોટ

શ્રી એચ.એન.દોશી આર્ટસ એન્‍ડ આર.એન.દોશી કોમર્સ કોલેજ, વાકાનેર રાજકોટ

શ્રી સજબારામ ઉચ્‍ચ કેળવણી મંડળ સંચાલિત માતુશ્રી વીરબાઈમા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, મહિલા ચોક, રાજકોટ

શ્રી એ.પી. પટેલ એજયુકેશન એન્‍ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચાલિત શ્રીમતી આર.આર. પટેલ મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,અમીનમાર્ગ, રાજકોટ
૧૦
શ્રીમતી કે.એસ. એન.સી.ઈ.ટી. કણસાગરા મહિલા કોલેજ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ
૧૧
ધ લેટ એમ.જે.કુંડલિયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ મહિલા કોલેજ, રાષ્‍ટ્રીય શાળા રાજકોટ
૧૨
એમ.બી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, મહાવેદ વાડી, ગોંડલ રાજકોટ
૧૩
ધર્મેન્‍દ્રસિંહજી આર્ટસ કોલેજ, રાજકોટ
૧૪
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
૧૫
શ્રી એચ.એલ. પટેલ આર્ટસ કોમસ કોલેજ, ભયાવદર રાજકોટ
૧૬
મ્‍યુનિસિપલ આર્ટસ કોમર્સ હોમસાયન્‍સ મહિલા કોલેજ, ગોંડલ રાજકોટ
૧૭
બી.આર. એસ. કોલેજ, ડુમિયાણી રાજકોટ