ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
સાબરકાંઠા, ગોધરા, ડાંગ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

શેઠ પી.ટી. આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, ગોધરા

સરકારી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, આહવા-ડાંગ ડાંગ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ખેડબ્રહમા સાબરકાંઠા

આર્ટસ કોલેજ, વિજયનગર સાબરકાંઠા

આદીવાસી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ભીલોડા સાબરકાંઠા

આર્ટસ કોલેજ, રાજેન્‍દ્રનગર,ભીલોડા સાબરકાંઠા સાબરકાંઠા

સરકારી આર્ટસ , કોમર્સ કોલેજ, મેધરજ સાબરકાંઠા

ઈડર આંજણા પાટીદા એચ.કે.એમ. આર્ટસ એન્‍ડ પી. એન્‍ડ પટેલ કોમર્સ કોલેજ, ઈડર સાબરકાંઠા

એસ.એસ.મહેતા આર્ટસ એન્‍ડ એમ.અમે.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, હિમંતનગર સાબરકાંઠા
૧૦
આર્ટસ કોલેજ, શામળાજી સાબરકાંઠા
૧૧
શ્રી એસ.કે. શાહ એન્‍ડ શ્રી કૃષ્‍ણ ઓ.એમ. આર્ટસ કોલેજ મોડાસા સાબરકાંઠા
૧૨
એચ.એસ.શાહ કોલેજ ઓફ કોમર્સ કોલેજ, મોડાસા સાબરકાંઠા
૧૩
ધ સર્વોદય નાગરીક સહકારી મહિલા આર્ટસ કોલેજ મહેતાપુરા, હિમંતનગર સાબરકાંઠા
૧૪
શેઠ એચ.પી. આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, તલોદ સાબરકાંઠા
૧૫
શ્રીમતી એસ.સી.દેસાઈ આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, પ્રાંતિજ સાબરકાંઠા
૧૬
ડી.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ઈડર સાબરકાંઠા