ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
સુરેન્‍દ્રનગર, જામનગર
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

સથીદા આર્ટસ કોમર્સ એન્‍ડ હોમ સાયન્‍સ કોલેજ, લીંમડી સુરેન્‍દ્રનગર

શ્રીમતી સદગુણા સી.યુ.શાહ હોમસાયન્‍સ એન્‍ડ સી.યુ.શાહ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ મહિલા કોલેજ, વઢવાણ સુરેન્‍દ્રનગર

શ્રી એમ.પી.શાહ કોમર્સ કોલેજ, વઢવાણ સીટી સુરેન્‍દ્રનગર

ડી.બી.રાવલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, હળવદ સુરેન્‍દ્રનગર

એસ.એસ.પી. જૈન આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ધાંગધ્રા સુરેન્‍દ્રનગર

એમ.પી.શાહ આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, સુરેન્‍દ્રનગર સુરેન્‍દ્રનગર

એમ.પી.વોરા કોમર્સ કોલેજ, વઢવાણસીટી સુરેન્‍દ્રનગર

સવજાની આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જામજોધપુર જામનગર

ડી.કે.વી. આર્ટસ, સાયન્‍સ કોલેજ, જામનગર
૧૦
એ.કે.દોશી મહિલા કોલેજ, જામનગર
૧૧
શારદાપીઠ આર્ટસ કોમર્સ એન્‍ડ એજયુકેશન કોલેજ, ઘ્‍વારકા જામનગર
૧૨
શ્રી વિદ્યોતેજક મંડળ શ્રી એમ.પી.શાહ મ્‍યુનિસિપલ કોલેજ ઓફ કોમર્સ જામનગર
૧૩
શ્રી વી.એમ.મહેતા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જામનગર