ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
વડોદરા, નર્મદા, ભરૂચ
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

આર્ટસ કોમર્સ સાયન્‍સ કોલેજ, છોટા ઉદેપુર વડોદરા

ગર્વમેન્‍ટ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, નસવાડી વડોદરા

શ્રીમતી એસ.સી.પી. ઓફ કોમર્સ કોલેજ, ડભોઈ વડોદરા

શ્રી સી.એન.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ ડી.એન. સાયન્‍સ કોલેજ, ડભોઈ વડોદરા

શ્રીમીતી એચ.સી. પટેલ આર્ટસ કોલેજ, કોલેજ, મીયાંગાવ, કરજણ વડોદરા

શ્રી બી.કે. પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ શ્રીમતી એલ.એમ.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, સાવલી વડોદરા

એમ.સી.રાઠવા આર્ટસ કોલેજ,પાવી જેતપુર વડોદરા

સી.પી. ડીગ્રી કોલેજ ઓફ એજયુ.,રાજપીપળા નર્મદા

એમ.આર.આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, રાજપીપળા નર્મદા
૧૦
શ્રીરંગ નવતેનમહિલા આર્ટસ કોલેજ, વાલીયા ભરૂચ
૧૧
ગર્વમેન્‍ટ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, નેત્રંગ ભરૂચ
૧૨
જયેન્‍દ્રપુરી આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, ભરૂચ
૧૩
આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, સરભાણ ભરૂચ
૧૪
નર્મદા કોલેજ ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ કોમર્સ ભરૂચ ભરૂચ
૧૫
શ્રીમતી કે.કે.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, અંકલેશ્‍વર ભરૂચ