ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ડેલ કોલેજ
વલસાડ, નવસારી, તાપી
ક્રમ કોલેજનું નામ જિલ્‍લો

વનરાજ આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ધરમપુર વલસાડ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, મોટાપોંઢા વલસાડ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, કિલ્‍લાપારડી વલસાડ

સરકારી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, સરીગામ, ભિલાડ વલસાડ

શ્રી જે.પી. શ્રોફ આર્ટસ કોલેજ, વલસાડ

શ્રીમતી સી.ડી. જોબાબીયા રોફેલ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, વાપી વલસાડ

આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ચીખલી નવસારી

સરકારી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, વાસદા નવસારી

વી.એસ.પટેલ કોલેજ ઓફ આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ બીલીમોરા નવસારી
૧૦
એસ.બી.ગાર્ડા આર્ટસ એન્‍ડ પી.કે.પટેલ કોલેજ ઓફ કોમર્સ નવસારી
૧૧
સરકારી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ખેરગામ નવસારી
૧૨
સરકારી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, સોનગઢ તાપી
૧૩
સરકારી સાયન્‍સ કોલેજ, વાલોડ તાપી