ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
જી.બી.ટી.સી. સંસ્થાઓ
Sr. No. Name & Address of Institute Contact no. Fax No./Mob.
1 Sheth C.N. G.B.T.C. Ambavadi, Ahmedabad 079-26463511
079-26463696
079-26463566
2 Snatak Nai Talim Mahavidhyalaya Lokbharati-Sanosara.Dist. Bhavanagar 02846283322
02846283528
3 Snatak Adhyapan Mandir,. Vedachhi, Taluka-Valod, Dist.Tapi 02625-222038
02625-222505
9377693078