ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સરકારી
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સ‍િટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજ
સરકારી વિનયન કોલેજ, બહુચરાજી જિ.મહેસાણા
સરકારી વિનયન કોલેજ, બાયડ, જિ સાબરકાંઠા
સરકારી વિનયન કોલેજ, વાવ, જિ બનાસકાંઠા
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, કડોલી જિ.સાબરકાંઠા
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, થરાદ જિ.બનાસકાંઠા
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, મેઘરજ જિ.સાબરકાંઠા
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, જાદર જિ.સાબરકાંઠા
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, અમીરગઢ જિ.બનાસકાંઠા
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, સમી જિ.પાટણ
આર્ટસ & સાયન્સ કોલેજ
એમ.એન.કોલેજ, વિસનગર B
કોમર્સ કોલેજ
સરકારી વાણિજય કોલેજ, (અંગ્રેજી માઘ્‍યમ), વડાલી, જિ.સાબરકાંઠા
સાયન્સ કોલેજ
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ઈડર, જિ.સાબરકાંઠા
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, વડનગર, જિ મહેસાણા
બી.એડ.કોલેજ
સરકારી બી.એડ.કોલેજ, મેઘરજ જિ.સાબરકાંઠા