ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સરકારી
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો
ધર્મેન્‍દ્રસિંહજી આર્ટસ કોલેજ, રાજકોટ
બહાઉદ્રીન વિનયન કોલેજ, જુનાગઢ
સરકારી વિનયન કોલેજ, કલ્યાનપુર, જિ. જામનગર
સરકારી વિનયન કોલેજ, ભાણવડ જિ. જામનગર
સરકારી વિનયન કોલેજ, ભેંસાણ જિ. જુનાગઢ
સરકારી વિનયન કોલેજ, રાણાવાવ , જિ. પોરબંદર
સરકારી વિનયન કોલેજ, કોટડા સાંગાણી જિ રાજકોટ
સરકારી વિનયન કોલેજ, ચોટિલા, જિ. સુરેન્દ્રનગર
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, જાફરાબાદ, જિ. અમરેલી
સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ, પડધરી જિ. રાજકોટ
આર્ટસ & સાયન્સ કોલેજો
એમ.પી.શાહ આર્ટસ/સાયન્‍સ કોલેજ, સુરેન્‍દ્રનગર
ડી.કે.વી. આર્ટસ એન્‍ડ સાયન્‍સ કોલેજ, જામનગર
કોમર્સ કોલેજ
સરકારી વાણિજય કોલેજ, જામનગર.
સાયન્સ કોલેજો
એચ.એન્‍ડ એચ.બી.કોટક સાયન્‍સ કોલેજ, રાજકોટ
બહાઉદ્રીન વિજ્ઞાન કોલેજ, જુનાગઢ
લો કોલેજ
એ.એમ.પી. લો કોલેજ, રાજકોટ