ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સરકારી
વીર નર્મદ દક્ષ‍િણ ગુજરાત યુન‍િવર્સ‍િટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજ
સરકારી વિનયન કોલેજ, ડેડીયાપાડા, જિ.નર્મદા
સરકારી વિનયન કોલેજ, ઝઘડિયા, ભરૂચ
સરકારી વિનયન કોલેજ, માંગરોળ, જિ સુરત
સરકારી વિનયન કોલેજ, સાગબારા, જિ નર્મદા
સરકારી વિનયન કોલેજ, કપરાડા, જિ વલસાડ
સરકારી વિનયન કોલેજ, ઉચ્છલ જિ તાપી
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, ખેરગામ જિ.નવસારી
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, ભીલાડ-સરીગામ જિ.વલસાડ
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, વાંસદા જિ.નવસારી
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, આહવા-ડાંગ
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, નેત્રંગ જિ.ભરૂચ
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, કરચેલીયા જિ.સુરત
સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, સોનગઢ જિ.સુરત
સાયન્સ કોલેજો
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, ચીખલી જિ.નવસારી
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, વાલોડ જિ.તાપી
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, આહવા જિ. ડાંગ
સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, માંગરોળ, જિ.તાપી
બી.એડ.કોલેજો
સરકારી બી.એડ. કોલેજ, વાંસદા જિ.નવસારી
સરકારી બી.એડ.કોલેજ, કરચેલીયા જિ.સુરત