ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
ભાવનગર યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો

સામળદાસ આર્ટસ કોલેજ, વાઘવાડિ રોડ, ભાવનગર B

વી.એમ.સાકરીયા મહિલા આર્ટસ કોલેજ,બોટાદ,જિ-ભાવનગર. B

શ્રીમતી વી.પી.કાપડીયા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ભાવનગર. C
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો

કવિશ્રી બોટાદકર આર્ટસ-કોમર્સ કોલેજ, બોટાદ ભાવનગર. B

શ્રીમતી એન.સી.ગાંધી એન્‍ડ બી.વી.ગાંધી મહિલા આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, ભાવનગર B

એલ.આર.વાલિયા આર્ટસ એન્‍ડ પી.આર મહેતા કોમર્સ કોલેજ, ભાવનગર. B

શ્રીમતી પી.એન.આર.શાહ મહિલા આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ,પાલીતાણા, જિ-ભાવનગર. C
આર્ટસ ,સાયન્સ & કોમર્સ કોલેજ

શ્રી કે.વી.પારેખ સાયંસ માતૃશ્રી ટી.કે.પારેખ આર્ટસ અનેશ્રી જી.એસ.પારેખ કોમર્સ કોલેજ, મહુવા ભાવનગર
કોમર્સ કોલેજ

એમ.જે. કોમર્સ કોલેજ,વિધ્યાનગર,ભાવનગર-364002 B
સાયન્સ કોલેજ

સર પી.પી. સાયન્સ કોલેજ, વાઘવાડિ રોડ, ભાવનગર B++
લો કોલેજ

શેઠ એચ.જે.લો કોલેજ,ભાવનગર.
બી.એડ.કોલેજ

જી.એચ.સંઘવી શિક્ષણ મહાવિધાલય, ભાવનગર. B