ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો

શ્રીસ્‍વામીનારાયણ આટર્સ કોલેજ, શાહઆલમ,ગીતામંદીર, અમદાવાદ. B++

શ્રીમતી એસ.આર.મહેતા આર્ટસ કોલેજ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ. B++

એલ.ડી.આર્ટસ કોલેજ,આશ્રમરોડ, અમદાવાદ. B+

શ્રીમતી એલ એન્‍ડ સી મહેતા આર્ટસ કોલેજ,એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ. B+

સી.બી.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, નડીયાદ,જિ-ખેડા. B+

બી.ડી.આર્ટસ કોલેજ, સાંકડી શેરી, અમદાવાદ. B

સી.યુ.શાહ આર્ટસકોલેજ, લાલદરવાજા,અમદાવાદ. B

શ્રીમતી સદગુણા સી.યુ.શાહ આર્ટસ કોલેજ,
ફોરગલ્‍સ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ.
B

યુનિ.ટ્રસ્‍ટ સુરજબા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, નડીયાદ,જિ-ખેડા. B
૧૦
શ્રીમતી સી.આર.ગાર્ડી આર્ટસ કોલેજ, મુનપુર,જિ-પંચમહાલ. B
૧૧
સરદાર વલ્‍લભભાઈ આર્ટસ કોલેજ રીલીફરોડ, અમદાવાદ. B
૧૨
વિવેકાનંદ આર્ટસ કોલેજ, રાયપુર દરવાજા સામે, અમદાવાદ.
૧૩
એફ.ડી.આર્ટસ કોલેજ ફોર વિમેન, જમાલપુર,અમદાવાદ.
૧૪
ચૌધરી મહિલા આર્ટસ કોલેજ, સે-૭,ગાંધીનગર.
૧૫
કે.સી.શેઠ આર્ટસ કોલેજ, બીરપુર, જિ- ખેડા.
૧૬
શ્રી એન.કે.મહેતા અને શ્રીમતી એમ.એફ.દાણી આર્ટસ કોલેજ, માલવણ,જિ-પંચમહાલ.
૧૭
શ્રી એસ.આર.ભાભોર આર્ટસ કોલેજ,સીંગવડ,જિ-દાહોદ.
૧૮
આર્ટસ કોલેજ, લીમખેડા,જિ- દાહોદ.
૧૯
આર્ટસ કોલેજ,ફતેપુરા, જિ-દાહોદ.
૨૦
આર્ટસ કોલેજ, સાધલી,જિ-વડોદરા.
૨૧
શ્રી એમ.સી.રાઠવા આર્ટસ કોલેજ, પાવી જેતપુર,જિ- વડોદરા
૨૨
આર્ટસ કોલેજ, પીપળીયા,જિ-વડોદરા.
૨૩
તેજેન્‍દ્ર પ્રસાદ સ્‍વામીનારાયણ આર્ટસ કોલેજ, કોઠંબા,જિ-પંચમહાલ.
૨૪
એસ.પી.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, સીમલીયા,જિ-પંચમહાલ.
આગળ જુઓ