ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
ક્રાંતિગુરૂ શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજ

એસ.વી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ માંડવી, જિ-કચ્‍છ.
આર્ટસ & સાયન્સ કોલેજ

તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટસ એન્‍ડ સાયંસ, આદિપુર,જિ-કચ્‍છ.
કોમર્સ કોલેજો

તોલાણી કોમર્સ કોલેજ, આદિપુર,જિ-કચ્‍છ. B

શ્રી જે.બી.ઠકકર કોમર્સ કોલેજ, ભુજ, જિ-કચ્‍છ.
લો કોલેજ

શેઠ ડી.એલ.લો કોલેજ, ભૂજ.
બી.એડ.કોલેજ

એસ.ડી.શેડીયા કોલેજ ઓફ એજયુકેશન,મુંદ્રા, જિ-કચ્‍છ. B