ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
વિર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો

એમ.ટી.બી.આર્ટસ કોલેજ, અઠવાલાઈન, સુરત. A

શ્રીમતી જે.પી.શ્રોફ આર્ટસ કોલેજ, વલસાડ. B+

નવયુગ આર્ટસ કોલેજ, સુરત. B

જે.બી.ધારુકાવાલા આર્ટસ કોલેજ,સુરત. B

મહિલા આર્ટસ કોલેજ, નવસારી.

શ્રી રંગ નવચેતન મહિલા આર્ટસ કોલેજ, વાલીયા, જિ- ભરૂચ.

શેઠ પી.ટી મહિલા આર્ટસ-હોમસાયંસ કોલેજ,સુરત.
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો

શ્રીમતી સી.ડી.જોબાલીયા રોફેલ આર્ટસ એન્‍ડ શ્રીમતી આઈ.એસ.અરછાદીવાલ રોફેલ કોમર્સ કોલેજ, વાપી જિ- વલસાડ. B+

પટેલ રમણ બ્રધર્સ આર્ટસ એન્‍ડ ગોપાલભાઈ રણછોડજી કોમર્સ કોલેજ, બારડોલી,સુરત. B+

જે.એમ.શાહ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જંબુસર જિ-ભરૂચ. B

શ્રીમતી કે.કે.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, અંકલેશ્‍વર જિ-ભરૂચ B

જે.પી.પારડીવાલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, પારડી, વલસાડ. B

એસ.બી.ગાર્ડી આર્ટસ-કોમર્સ કોલેજ, નવસારી. B

શ્રી એમ.આર.દેસાઈ આર્ટસ એન્‍ડ શ્રી ઈ.ઈ.લહેર કોસાડીયા કોમર્સ કોલેજ,ચીખલી જિ-નવસારી. B

ઝેડ.એફ.વડિયા વિમેન્‍સ કોલેજ એન્‍ડ એન.કે.જહોરા કોમર્સ કોલેજ, સુરત. B

આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, માંડવી જિ- સુરત. B
૧૦
જે. ઝેઙ શાહ આર્ટસ એન્‍ડ એચ.પી. દેસાઈ કોમર્સ કોલેજ,અમરોલી,સુરત. B
૧૧
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ઓલપાડ,જિ- સુરત. B
૧૨
શ્રીમતી આર.પી.ચૌહાણ આર્ટસ એન્‍ડ શ્રીમતી જે.કે.શાહ અને શ્રી કે.ડી.શાહ કોમર્સ કોલેજ, વ્‍યારા, જી. તાપી B
૧૩
આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, મોટાપોંઢા,જિ- વલસાડ. C
૧૪
શ્રી મોરારજી દેસાઈ આર્ર્ટસ એન્‍ડ કોમર્ર્સ કોલેજ,વીરપોર(બુહારી) વાલોડ, જી. તાપી C
૧૫
એસ. એસ. પી. વી. આર્ટસ એન્‍ડ અખંડઆનંદ કોમર્સ કોલેજ, વેડરોડ, સુરત. C
૧૬
આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, સરભાણ,જિ-ભરૂચ.
૧૭
વનરાજ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ધરમપુર જિ- વલસાડ.
૧૮
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, નિઝર, જી. તાપી
આર્ટસ & સાયન્સ કોલેજો

શ્રી એમ.આર.આર્ટસ એન્‍ડ સાયંસ કોલેજ, રાજપીપળા જિ-નર્મદા B+

વી.એસ.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ સાયંસ કોલેજ, બિલીમોરા જિ-નવસારી. B+

જયેન્‍દ્રપુરી આર્ટસ એન્‍ડ સાયંસ કોલેજ, ભરૂચ. B
આર્ટસ ,સાયન્સ & કોમર્સ કોલેજો

આર્ટસ કોમર્સ એન્‍ડ સાયંસ કોલેજ, ખોલવડ,જિ- સુરત.
કોમર્સ કોલેજો

સર.કે.પી.કોલેજ ઓફ કોમર્સ, સુરત. B++

એમ.કે.કોલેજ ઓફ કોમર્સ,ભરૂચ. B

શાહ એન.એચ.કોમર્સ કોલેજ, વલસાડ. B

નવયુગ કોમર્સ કોલેજ, સુરત. B

એસ.પી.બી.ઈંગ્‍લીશ મિડીયમ કોલેજ ઓફ કોમર્સ , સુરત. B

શ્રી રત્‍નસિંહજી મહ‍િલા કોર્મસ કોલેજ, રાજપીપળા જિ-નર્મદા

એ.વી.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, બિલીમોરા જિ-નવસારી.

સી. ડી. બરફીવાલા કોલેજ ઓફ કોમર્સ, સહયોગ સોસાયટી, સુરત.
સાયન્સ & કોમર્સ કોલેજો

નર્મદા કોલેજ ઓફ સા.ટે. એન્‍ડ કો. કોલેજ, ઝાડેશ્‍વર જિ- ભરૂચ. B+
સાયન્સ કોલેજો

પી.ટી.સાર્વજનિક કોલેજ ઓફ સાયંસ,અઠવાલાઈન સુરત. B++

બી.કે.મજુમદાર સાયંસ કોલેજ, વલસાડ. B+

બી.પી.બારીયા સાયંસ ઈન્‍સ્‍ટિટયુટ, નવસારી. B

નવયુગ સાયંસ કોલેજ,સુરત. B

ધી પાટીદાર જીન સાયંસ કોલેજ, બારડોલી , સુરત. B
લો કોલેજો

કે.એમ.શાહ લો કોલેજ, વલસાડ. B

સિઘ્‍ધાર્ર્થ લો કોલેજ, કામરેજ ચાર રસ્‍તા, સુરત
B

શ્રી વી.ટી.ચોકસી આઈ.લો કોલેજ, સુરત. B

એમ.એસ.કે લો કોલેજ, ભરૂચ. C

ડી.ડી.લો કોલેજ, નવસારી. C
બી.એડ.કોલેજો

શ્રી રંગશિક્ષણ મહાવિધાલય, બિલીમોરા જિ-નવસારી. B+

વી.ટી.ચોકસી કોલેજ ઓફ એજયુકેશન, સુરત. B

શ્રીમતી વી.આર.ભકતા કોલેજ ઓફ એજયુકેશન,સુરત. B

કોલેજ ઓફ એજયુકેશન, ખરોડ,જિ-ભરૂચ.
બી.પી.એડ. કોલેજ

છો.પુ.પુરાણી શારીરિક શિક્ષણ ડીગ્રી કોલેજ, રાજપીપળા નર્મદા.