ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો

શ્રીમતી પી.આર.પટેલ આર્ટસ કોલેજ,પલાસર,જિ-પાટણ. B

શ્રીમતી આર.એમ.પ્રજાપતિ આર્ટસ કોલેજ,સતલાસણા,જિ-મહેસાણા. B

શ્રીમતી એમ.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કોલેજ,કડી જિ-મહેસાણા. B

ધી સર્ર્વેદય ના. સ. બેંક લી મહિલા આર્ટસ કોલેજ, મહેતાપુરા, હિંમતનગર, જિ-સા. કાંઠા. B

મહિલા આર્ર્ટસ કોલેજ, મોતીપુરા,હિંમતનગર,જિ-સા.કાંઠા B

ટી.એમ.શાહ મહિલા આર્ટસ કોલેજ,ઈડર,જિ- સા.કાંઠા. C

મહિલા આર્ર્ટસ કોલેજ, વિજાપુર,જિ-મહેસાણા. C

આર્ટસ કોલેજ, વડાલી,જિ-સા.કાંઠા. C

અંબાજી આર્ટસ કોલેજ કુંભારીયા જી. બનાસકાંઠા
૧૦
જી. ડી. મોદી આર્ટસ કોલેજ, પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા
૧૧
શ્રી એન્‍ડ શ્રીમતી પી.કે.કોટાવાલા આર્ટસ કોલેજ, પાટણ
૧૨
નીમા ગર્લ્‍સ આર્ટસ કોલેજ, ગોઝારીયા,જિ-મહેસાણા.
૧૩
શ્રીમતી એ.એસ.ચૌધરી મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ હોમસાયંસ કોલેજ, મહેસાણા.
૧૪
એસ.કે.શાહ અને શ્રી કૃષ્‍ ણઓ.એમ.આર્ટસ કોલેજ, મોડાસા જિ- સા.કાંઠા
૧૫
આર્ટસ કોલેજ,રાજેન્‍દ્રનગર, તા-ભિલોડા,જિ-સા.કાંઠા.
૧૬
આર્ટસ કોલેજ, શામળાજી,તા.ભિલોડા,જિ-સા.કાંઠા
૧૭
વિજયનગર આર્ટસ કોલેજ, વિજયનગર,જિ-સા.કાંઠા.
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો

સી.એન.આર્ટસ એન્‍ડ બી.ડી.કોમર્સ કોલેજ, કડીલ મહેસાણા B

ધી કે. એન. એસ. બી. ળ્‍. લીમી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ,ખેરાલુજિ-મહેસાણા B

શ્રી જે.એમ.પટેલ આર્ટસ અને શ્રીમતી એમ.એન.પટેલ કોમર્સ મહિલા કોલેજ,ઉંઝા,જિ-મહેસાણા B

શેઠ એચ.પી.આર્ટસ એન્‍ડ ટી.એસ. એમ.કોમર્સ કોલેજ, તલોદ સા.કાંઠા B

ઈડર આજણા પાટીદાર એચ. કે. એસ.આર્ટસ એન્‍ડ પી.એન.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, ઈડર જિ- સા.કાંઠા B

ડી.ડી.ઠાકર આર્ટસ અને કે.જે.પટેલ કોમર્સ કોલેજ,ખેડબ્રહમા જિ-સા.કાંઠા B

આદિજાસી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ભીલોડા જિ- સા.કાંઠા C

શ્રીમતી સી.સી.મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ શેઠ સી.એન.કોમર્સ કોલેજ, વિસનગર C

શ્રીમતી એમ.સી.દેસાઈ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, પ્રાંતિજ જિ- સા.કાંઠા C
૧૦
ડી.એન.પી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,ડીસા,જિ- બ.કાંઠા
૧૧
કાંકરેજ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, થરા જિ- બ.કાંઠા.
૧૨
શ્રી ટી.એ.ચતવાણી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,રાધનપુર,પાટણ.
૧૩
સૈફી જયુબીલી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, સિધ્‍ધપુર, જી. પાટણ
૧૪
ધી ચાણસ્‍મા ના.સ.આર્ટસ એન્‍ડ બી.એ.પટેલ એન્‍ડ ડી. બી. વ્‍યાસ કોમર્સ કોલેજ,ચાણસ્‍મા,પાટણ.
૧૫
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, વડનગર, મહેસાણા
૧૬
બી.પી.બી.આર્ટસ એન્‍ડ એમ.એચ જી.કોમર્સ કોલેજ,ઉંઝાલ મહેસાણા
૧૭
ધી ધનસુરા પીપલ્‍સ કો.ઓ.બેંક લિ.મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,ધનસુરા જિ- સા.કાંઠા.
૧૮
શ્રી એસ.એસ.મહેતા આર્ટસ અને એમ.એમ.પટેલ કોમર્સ કોલેજ, હિંમતનગર જિ- સા.કાંઠા
આર્ટસ & સાયન્સ કોલેજો

પ્રમુખ સ્‍વામી સાયંસ એન્‍ડ એચ.ડી. પટેલ આર્ટસ કોલેજ,કડી લમહેસાણા

મ્‍યુનિ.આર્ટસ એન્‍ડ અર્બન બેંક સાયંસ કોલેજ, મહેસાણા
આગળ જુઓ