ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો

શ્રી એમ.એમ.ઘોડાસર મહિલા આર્ટસ કોલેજ, જુનાગઢ. B

માતૃશ્રી મોંઘીબા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, અમરેલી. B

શ્રી યુ.એન.મહેતા આર્ટસ કોલેજ, મોરબી રાજકોટ. B

મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ઉના,જિ-જુનાગઢ. C

પટેલ મહિલા આર્ટસ કોલેજ, ધોરાજી, જિ-રાજકોટ. C

વી.ડી.ઘેલાણી મહિલા આર્ટસ કોલેજ,સાવરકુંડલા જિ- અમરેલી.

માતૃશ્રી વીરબાઈમા મહિલા આર્ટસ કોલેજ, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ.
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો

આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, કાલાવાડ(શીતલા),જિ-જામનગર B

શ્રીમતી એસ.એસ.એન્‍ડ સી.આર. ગાર્ડી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ધ્રોળ,જિ-જામનગર. B

ગાર્ડી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, માળીયા હાટીના,જિ-જુનાગઢ. B

શ્રી કે.ઓ.શાહ મ્‍યુનિસિપલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ધોરાજી જિ- રાજકોટ. B

શ્રી એચ.એલ.પટેલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ભાયાવદર,જિ- રાજકોટ. B

ડી.ળ્‍ળ્‍. રાવલ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,હળવદ જિ-સુરેન્‍દ્રનગર B

એસ.એસ.પી.જૈન આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ધ્રાગધ્રા જિ- સુરેન્‍દ્રનગર. B

જ્ઞાનપીઠ આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, બરવાળા,જિ-જુનાગઢ. C

આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, માણાવદર,જિ-જુનાગઢ. C
૧૦
દેવમણી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, વિસાવદર,જિ- જુનાગઢ. C
૧૧
શ્રી સરમણ મુંજા જાડેજા આર્ટસ/ કોમર્સ કોલેજ, કુતિયાણા,જિ-પોરબંદર. C
૧૨
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જામજોધપુર, જામનગર
૧૩
વી.એમ.મહેતા મ્‍યુનિ.આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, જામનગર
૧૪
શ્રી એન.પી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, કેશોદ જુનાગઢ
૧૫
મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જોષીપુરા, જુનાગઢ.
૧૬
શ્રીમતી સી.પી.ચોકસી આર્ટસઅને પી.એલ.ચોકસી કોમર્સ કોલેજ,વેરાવળ, જુનાગઢ
૧૭
આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ, શારદાગામ,માંગરોડ,જુનાગઢ.
૧૮
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, મેદરડા,જિ-જુનાગઢ.
૧૯
શ્રી એચ.એમ.વી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,ઉના જુનાગઢ.
૨૦
શ્રી જે.એસ.પરમારઆર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,કોડિનાર જુનાગઢ.
૨૧
મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,વેરાવળ,જિ- જુનાગઢ.
૨૨
એમ.ડી.કહોર આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ,વડીયા,જિ-અમરેલી.
૨૩
યોગીજી મહારાજ મહાવિધાલય મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,યોગીનગર,ધારી,જિ- અમરેલી.
૨૪
વી.ડી.કે.આર્ટસ એન્‍ડ એમ.આર.સંઘવી કોમર્સ કોલેજ, સાવરકુંડલા જિ-અમરેલી.
૨૫
શ્રીમતી જે.જે.કુંડલીયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, રાજકોટ.
૨૬
એમ.બી.આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ ગોંડલ, જિ- રાજકોટ.
૨૭
શ્રીમતી કે.એસ.એન.કણસાગરા મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,રાજકોટ.
૨૮
શ્રી જસાણી આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, રાજકોટ.
૨૯
આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, ઉપલેટા, જિ- રાજકોટ.
૩૦
શ્રી જી.કે. એન્‍ડ સી.કે.બોસમીયા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ, જેતપુર જિ- રાજકોટ.
૩૧
શ્રી એચ.એન.દોશી આર્ટસ એન્‍ડ શ્રી આર.એન.દોશી કોમર્સ કોલેજ, વાંકાનેર, જિ- રાજકોટ.
૩૨
શ્રીમતી આર.આર.પટેલ મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,કાલાવડ રોડ,રાજકોટ.
૩૩
શ્રીગુરૂકુળ મહિલા આર્ટસ-કોમર્સ કોલેજ, પોરબંદર
૩૪
શ્રી કે.એચ.માધવાણી આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ,નેશનલહાઈવે પોરબંદર
૩૫
સ્‍વ.મીનાબેન જે.કુંડલીયા મહિલા આર્ટસ કોમર્સ કોલેજ,રાજકોટ.
આર્ટસ,કોમર્સ & હોમસાયંસ કોલેજો

શ્રીમતી જે.એ.પટેલ મહિલા આર્ટસ કોમર્સ,હોમસાયંસ કોલેજ,મોરબી જિ- રાજકોટ B

મ્‍યુનિ.આર્ટસ કોમર્સ હોમસાયંસ મહિલા કોલેજ,ગોંડલ,રાજકોટ. C

ર્ડા.સુભાષ મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ એન્‍ડ હોમસાયંસ કોલેજ, જુનાગઢ

શ્રીમતી આર.પી.ભાલોડીયા મહિલા આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ શ્રી એન.પી. ભાલોડીયા હોમસાયંસ કલાંેજ, ઉપલેટા જિ-રાજકોટ.

શ્રી સદગુણા સી.યુ.શાહ મહિલા હોમસાયંસ,આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ,વઢવાણ જિ-સુરેન્‍દ્રનગર.

શ્રી એ.આર.સખીદા આર્ટસ શ્રી સી.સી.ગેડીવાલા કોમર્સ કોલેજ એન્‍ડ સી.સી.હોમસાયંસ કોલેજ, ળ્‍ળ્‍મડી, જિ- સુરેન્‍દ્રનગર.

ભવન્‍સ શ્રી એ.કે.દોશી મહિલા કોલેજ, જામનગર

માલદેવજી ઓડેદરા સ્મારક ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી વી.આર.ગોઢાણિયા મહિલા કોલેજ,પોરબંદર-360575
આગળ જુઓ