ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોલેજ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો

આણંદ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ B

એન.એસ.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ B

નલીની અરવિંદ એન્‍ડ ટી.વી.પટેલ આર્ટસ કોલેજ, વ.વિધાનગર, આણંદ. B

ભીખાભાઈ આર્ટસ કોલેજ, આણંદ. C

એસ.એમ.પટેલ કોલેજ ઓફ હોમસાયંસ, વ.વિધાનગર,આણંદ.
કોમર્સ કોલેજો

બી.જે.વાણિજય મહાવિધાલય, વ.વિધાનગર,આણંદ. B

આણંદ કોમર્સ કોલેજ, આણંદ B

સી.પી.પટેલ એન્‍ડ એફ.એચ.શાહ કોમર્સ કોલેજ, આણંદ B
સાયન્સ કોલેજો

એમ.બી.પટેલ સાયંસ કોલેજ, આણંદ B

વી.પી.એન્‍ડ આર.પી.ટી.પી.સાયંસ કોલેજ, વ.વિધાનગર,આણંદ.
લો કોલેજ

લો કોલેજ, આણંદ.
બી.એડ.કોલેજો

આણંદ એજયુકેશન કોલેજ, આણંદ. B

એચ.એમ.પટેલ ઈન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ઈગ્‍લીશ ટ્રેનીંગ એજયુકેશનટીચર્સ, વ.વિધાનગર,આણંદ.

એન.એચ.પટેલ કોલેજ ઓફ એજયુકેશન, આણંદ