ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સંશોધન સંસ્થાઓ
ક્રમ નં. નામ અને સરનામું ફોન નંબર .
શેઠ ભોલાભાઇ જેસીંગભાઇ અધ્‍યયન-સંશોધન,
એચ. કે. કોલેજ કંપાઉન્‍ડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૯
૨૬૫૮૮૮૬૨
૯૮૨૫૧૧૧૪૪૧૭
લાલભાઇ દલપતભાઇ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી,
ગુજરાત યુન‍િવર્સ‍િટી પાસે, અમદાવાદ.
૨૬૩૦૨૪૬૩(ઓ.)
૨૬૩૦૨૪૬૩ (ફેકસ)
ઇ-મેઇલઃ idindology@yahoo.com
શ્રી ધ્‍વારકાધીશ સંસ્‍કૃત એકેડેમી એન્‍ડ ઇન્‍ડોલોજીકલ રીસર્ચ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ,
ધ્‍વારકા, જિ. જામનગર
૦૨૮૯૨-૨૨૩૪૨૦૮ (ઓ)
૦૨૮૯૨-૨૨૩૪૨૦૮ (ફેકસ)
૯૭૨૩૪૩૨૦૦૪
કે. એલ. સ્‍વાધ્‍યાય મંદિર,
ગોવર્ધન ભવન, આશ્રમ રોડ, ટાઇમ્‍સની પાછળ, પો. બો. નં. ૪૦૬૦, અમદાવાદ
૨૬૫૭૬૩૭૧ (ઓ)
ઇ-મેઇલઃ gspamd@vsnl.net
મહર્ષ‍િ વેદ વિજ્ઞાન એકેડેમી,
૩/બી, હાઇલેન્‍ડ પાર્ક સોસાયટી, પોલીટેકનિક પાછળ, અમદાવાદ-૧૫
૨૬૩૦૬૫૫૯ (ઓ)
સરદાર પટેલ ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ઇકોનોમ‍િકસ એન્‍ડ સોશિયલ રીસર્ચ ,
થલતેજ, અમદાવાદ-૫૪
૦૭૯-૨૬૮૫૦૫૯૮ (ઓ)
૦૭૯-૨૬૮૫૧૭૧૪ (ફેકસ)
ઇ-મેઇલઃ info@spiesr.ac.in
ગુજરાત ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ ડેવલપમેન્‍ટ રીસર્ચ,
ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦
૦૨૭૧૭-૨૪૨૩૬૬,૬૭,૬૮
૦૨૭૧૭-૨૪૨૩૬૫ (ફેકસ)
ઇ-મેઇલઃ amitagidr@gmail.com
સેન્‍ટર ફો સોશ‍િયલ સ્‍ટડીઝ વી.એન.એસ.જી.યુ.,
ઉધના-મગદલ્‍લા રોડ, સુરત-૩૯૫૦૦૭
૦૨૬૧-૨૨૨૭૧૭૩ (ઓ)
૦૨૬૧-૨૨૫૫૨૯૮
૦૨૬૧-૨૨૨૩૮૫૧ (ફેકસ)
ઇ-મેઇલઃ info@css.ac.in
ફ‍િઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
૦૭૯-૨૬૩૧૪૦૦૦ (ઓ)
૦૭૯-૨૬૩૧૪૯૦૦ (ફેકસ)
ઇ-મેઇલઃ root@pre.res.in
૧૦ રામા મનુભાઇ દેસાઇ કોલેજ ઓફ મ્‍યુઝીક એન્‍ડ ડાન્‍સ,
વી. વી. નગર, જિ. આણંદ
૦૨૬૯૨-૨૩૧૮૪૯ (ઓ.)
૧૧ બી. એમ. ઇન્‍સ્‍ટ‍િટયુટ ઓફ મેન્‍ટલ હેલ્‍થ,
નહેરૂ બ્રીજ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૯
૦૭૯-૨૬૫૭૮૨૫૬,૫૭,૫૮ (ઓ)
૦૭૯-૨૬૫૭૮૨૫૯ (ફેકસ)
૧૨ ગુજરાત વિશ્‍વકોશ ટ્રસ્‍ટ,
શ્રી કસ્‍તુરભાઇ લાલભાઇ વિશ્વવિધ્‍યા સંકુલ, મહાતારા મૃગાવતીભવન, રમેશપાર્ક પાસે, વિશ્વકોશ માર્ગ, ઉસ્‍માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
૦૭૯-૨૭૫૫૧૭૦૩ (ઓ)
૦૭૯-૨૭૫૫૨૯૦૮ (ફેકસ)
૧૩ યુનિવર્સ‍િટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ,
પાટનગર યોજના ભવન, ગુજરાત કોલેજ પાછળ, જુનું શારદા મંદિર, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬
૦૭૯-૨૬૪૨૪૨૬૮ (ઓ)
૦૭૯-૨૬૫૬૯૦૭૪ (ફેકસ)