ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો
1 શ્રી મુકતજીવન સ્વામિબાપા મંડળ સંચાલિત આટૅસ કોલજ, વાઘજીપુરા, તા.શહેરા, જિ.પંચમહાલ.
2 જે.જી.કોલેજ ઓફ પરફોમિંગ આટૅસ, એશિયા કેમ્પસ, ડ્રાઇવ-ઇન રોડ, થલતેજ, જિ.અમદાવાદ
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
1 એમ.એન.ઝાલા અને જી.એન.ઝાલા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,નરોડા, જિ.અમદાવાદ- ૩૮૨૩૩૦
2 શ્રીમતી રમીલાબેન બચુભાઈ પટેલ આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,સાણંદ, જિ.અમદાવાદ- ૩૮૨૧૧૦
કોમર્સ કોલેજો
1 એચ.એલ.ઇન્સ્ટી.ઓફ કોમસૅ એચ.એલ.કોલેજ કેમ્પસ, નવરંગપુરા અમદાવાદ-૯ B++
2 જે.જી.કોલેજ ઓફ કોમસૅ, ડ્રાઇવિંગ, એશિયા કેમ્પસ, અમદાવાદ-૫૪ B+
3 શ્રી અશ્ર્વિનભાઇ .એ.પટેલ કોમસૅ કોલેજ , ઘ-૬ રોડ , સેકટર-૨૩ , ગાંધીનગર-૨૩ C++
4 એરોંના કોલેજ ઓફ કોમસૅ , ઉસ્માનપુરા , અમદાવાદ-૧૩
5 જી.એલ.એસ.ઇન્સ્ટી. ઓફ કોમસૅ, લો ગાડૅન ,એલિસબ્રીજ , અમદાવાદ-૦૬
6 લોકમાન્ય કોમસૅ કોલેજ , સેટેલાઇટ, અમદાવાદ -૧૫
7 મહિલા વાનિજ્ય મહાવિદ્યાલય ,અંબર સિનેમા રોડ,બાપુનગર, અમદાવાદ-૨૪
8 નેશનલ કોલેજ ઓફ કોમસૅ , વિજય ચાર રસ્તા , અમદાવાદ-૯
9 એસ.એમ.પટેલ ઇન્સ્ટી ઓફ કોમસૅ , લો ગાડૅન ,એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૦૬
10 ન્યૂ એલ.જે. કોમસૅ કોલેજ , જજીસ બંગલા પાસે , અમદાવાદ-૫૪
11 શેઠ સી.એલ.કોમસૅ કોલેજ , રખિયાલ રોડ , અમદાવાદ-૨૧
12 શ્રી નારાયણ કોલેજ ઓફ કોમસૅ , જોઘપુરા ટેકરા , અમદાવાદ-૧૫
13 સોમલલિત કોલેજ ઓફ કોમસૅ, નવરંગપુરા , અમદાવાદ-૯
14 શ્રીમતિ ટી.જે.પટેલ ઇગ્લિશ મીડીયમ કોમસૅ કોલેજ , કોલેજ રોડ , જિ.નડીયાદ-૦૧
બી.બી.એ.કોલેજો
1 શ્રી બી.કે.મજમુદાર ઇન્સ્ટી. ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , નવરંગપુર , જિ.અમદાવાદ B++
2 ભોળાભાઇ પટેલ કોલેજ ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , "ધ" રોડ , કડી - કેમ્પ્સ, સેકટર.૨૩ , ગાંધીનગર B+
3 બ્રભચારી વાડી ટ્ર્સ્ટ ઇન્સ્ટી. ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , આશ્રમરોડ , જિ.અમદાવાદ
4 જી.એલ.એસ. ઇન્સ્ટી. ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , જી.એલ.એસ.કેમ્પસ , જિ.અમદાવાદ
5 ગવૅમેન્ટ બી.બી.એ.કોલેજ , બિહારી મીલ કમ્પાઉન્ડ ,ખોખરા , મણીનગર-પૂવૅ જિ.અમદાવાદ
6 એલ.જે.ઇન્સ્ટી.ઓફ્ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , એલીસબ્રીજ , જિ.અમદાવાદ
7 એન.આર. ઇન્સ્ટી. ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન, લો ગાડૅન ,એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૦૬
8 શ્રી ચીમનભાઇ પટેલ ઇન્સ્ટી. ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , સરખેજ – ગાંધીનગર હાઇવે , જિ.અમદાવાદ
9 સોમ લલિત ઇન્સ્ટી. ઓફ બીઝનેશ એડમીનીસ્ટ્રેશન , નવરંગપુરા , જિ.અમદાવાદ
આગળ જુઓ