ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
ક્રાંતિગુરૂ શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
1 જી.એમ.ડી.સી. આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,લખપત રોડ,તા.નખત્રાણ, જિ.કચ્છ
2 મુકિત જીવન સ્વામિબાપા મહિલા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ, કચ્છ યુનિ. કેમ્પસ નજીક,જિ. કચ્છ-ભુજ.
3 શેઠ આર.ડી.એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ, તા.મુન્દ્રા, જિ. કચ્છ-ભુજ.
4 શ્રી એચ.બી.પાલન આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,અંજાર,તા.અંજાર,જિ.કચ્છ-ભુજ .
કોમર્સ કોલેજ
1 તોલાણી ઇન્સ્ટી.ઓફ કોમસૅ કોલેજ , તોલાણી કોમસૅ કોલેજ ક્મ્પાઉન્ડ, પો.બો.નં.૨૭ , આદિપુર , જિ.કચ્છ-ભૂજ.
લો કોલેજ
1 તોલાણી ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ લો , ફામૅસી કોલેજ બીલ્ડીંગ પાછળ , હોટલ મેન ટાઉન , આદિપુર , કચ્છ – ૩૭૦૨૦૫
બી.એડ.કોલેજો
1 દાદા દુખયાલ કોલેજ ઓફ એજુકેશન.,એસ.ડી.બી. ૧૨૩-૧૨૪, આદિપુર, કચ્છ- ૩૭૦૨૦૫ B
2 શ્રી આશાપુરા બી.એડ.કોલેજ, ભુજ , જિ. કચ્છ–ભુજ
3 કોલેજ ઓફ સ્પેશ્યિલ એજ્યુકેશન , ઇન્દ્રપ્રસ્થ , અંજાર , જિ. કચ્છ–ભુજ
4 એચ.આર.ગજવાણી કોલેજ ઓફ એજ્યુ., પ્લોટ નં. ૬૫૮, વોર્ડ ૧૨/સી, લીલા શાહ નગર, ગાંધીધામ, કચ્છ-૩૭૦૨૦૧
5 વી.ડી.ઠક્ક્રર બી.એડ. કોલેજ, ગાંધીધામ. શ્રી સરસ્વતી સ્કુલ કેમ્પસ,વોર્ડ ૧૧/બી., ભારતનગર, ગાંધીધામ,કચ્છ- ૩૭૦૨૦૧
6 એમ.ડી.કોલેજ ઓફ એજ્યુ.,વ્હાઇટ હાઉસ, પબ્લીક સંકુલ કેમ્પસ, ગોકુલ નગર, હરિપર, ભૂજ-કચ્છ.
7 માં આશાપુરા બી.એડ કોલેજ ફોર ગર્લ્સ, લેઉવા પટેલ હોસ્પિટલ નજીક,પ્રમુખ સ્વામીનગર રોડ, મુદ્રા રોડ , ભૂજ-કચ્છ – ૩૭૦૦૦૧