ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
વિર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
1 શ્રી સરસ્વતિ મહાવિવિદ્યાલય(હિન્દી માધ્યમ) એસએમસી બીલ્ડીંગ ત્રીજો માળ, રાજહંસ સિનેમા પાસે, ડુમસ રોડ,પીપલોદ,જિ.સુરત
2 શ્રી પી.એચ.ઉમરો કોલેજ ઓફ આટૅસ એન્ડ કોમસૅ , કીમ (વેસ્ટન રેલ્વે) , તા.ઓલ્પાડ , જિ.સુરત – ૩૯૪૧૧૦
3 આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ , મુ.પો. ચોવીસી , જિ.નવસારી – ૩૯૬૪૨૭
આટૅસ , કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોલેજો
1 પ્રો.વી.બી.શાહ ઇન્સ્ટી.ઓફ મેનેજમેન્ટ , આર.વી.પટેલ કોલેજ ઓફ કોમસૅ, વી.એલ.શાહ કોલેજ ઓફ કોમસૅ,આર.કે.શાહ કોલેજ ઓફ આટૅસ, પો.અમરોલી સ્ટેશન , ઉતરાણ , તા.ચોયૉસ , જિ.સુરત
2 એસ.એસ.અગ્રવાલ કોલેજ ઓફ આટૅસ , કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ (ઇંગ્લીશ મીડીયમ) , અગ્રવાલ સમાજ ભવન , રેલ્વે સ્ટેશન નજીક , જિ. નવસારી
કોમર્સ કોલેજો
1 ઉઘના સીટીજન કો.ઓ.બેંક કોમસૅ કોલેજ , આદશૅ કેમીકલ સામે , ઉઘના- ભેસ્તાન રોડ , જિ. સુરત
2 શ્રી જે.ડી. ગબાની કોમસૅ કોલેજ , સ્પીનીગ મીલ પાછળ , વરાછા રોડ, જિ.સુરત – ૩૯૫૦૦૬
3 સી.જે.પટેલ વિદ્યાઘામ અગ્રેજી અને ગુજરાતી માઘ્યમ કોમસૅ કોલેજ, મુ.પો.વરીયા , તા.ચોયૉસી , જિ.સુરત
4 ડી.આર.પટેલ & આર.બી.પટેલ કોમસૅ કોલેજ, નવનિમૉણ શૈક્ષણિક સંકુલ,નવો સીટીલાઇટ રોડ , ભરથાણા(વેસુ) , જિ.સુરત.
5 વિવેકાનંદ કોમસૅ કોલેજ , જકાતનાકા પાસે , જહાંગીરપુરા , ઓલપાડ સુરત રોડ , જિ.સુરત.
કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોલેજો
1 આર.કે.દેસાઇ કોલેજ ઓફ કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોલેજ , કોલેજ કેમ્પસ , જુના સી.ટાઇપ પાસે , કોપરલી રોડ , જી.આઇ.ડી.સી. , વાપી , જિ.વલસાડ
2 અંબાબા કોમસૅ કોલેજ & મેનેજમેન્ટ , મુ.સાબરગામ , પો.નિયોલ , તા.ચોયૉસી , જિ.સુરત
3 નારણલાલ કોલેજ ઓફ કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ સ્ટટી , નારણલાલ કેમ્પસ , પોસ્ટ બોક્સ નં.૭૯, એરૂ ચાર રસ્તા , જિ.નવસારી–૩૯૬૪૪૫
4 નાલંદા કોલેજ ઓફ કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ લાલબાગ વિશ્ર્વામિત્રી રોડ , સરદાર ક્ન્યા વિદ્યાલયની બાજુમાં , માંજલપોર , વડોદરા.
સાયન્સ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ
1 કે.બી.સુમેરીયા કોલેજ ઓફ પ્રોફેશનલ સાયન્સ એન્ડ કોમસૅ,ચાણોદની કોલોની , નાકા સેલવાસ રોડ , વાપી , જિ.વલસાડ
બી.બી.એ.કોલેજો
1 બી.આર.સી.એમ. બી.બી.એ. કોલેજ,સુરત -395001
2 બી.એમ. બી.બી.એ. કોલેજ,વેસુ,સુરત -395017
3 મોહન બી.બી.એ. કોલેજ,ઉમરગામ,વલસાડ-396171
4 શ્રી ઉત્તર ગુજરાત બી.બી.એ. કોલેજ, સુરત-395017
5 વિધ્યાભારતી બી.બી.એ. કોલેજ,બારડોલી,સુરત.-394345
6 વિવેકાનંદ બી.બી.એ. કોલેજ,સુરત.-395005
આર્ટસ,સાયંસ & બી.બી.એ. કોલેજ
1 વી.એસ.પટેલ આર્ટસ,સાયંસ & બી.બી.એ. કોલેજ,બિલિમોરા-396321
આગળ જુઓ