ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો
1 બાનાસાકાંઠા ડીસ્ટીક કેળવણી મંડળ આટૅસ & ફાઇન્ડ આટૅસ કોલજ, તા.પાલનપુર,જિ.બનાસકાંઠા
2 શ્રી ધાનેરા યુવક પ્રગતિ મંડળ સંચાલિત આટૅસ કોલજ,તા.ધાનેરા, જિ. બનાસકાંઠા
3 શ્રી સર્વોદય આટૅસ કોલજ, તા.ધાનેરા ,જિ. બનાસકાંઠા
4 આટૅસ કોલજ, કુકરવાડા, તા.વિજાપુર, જિ.મહેસાણા
5 શ્રી માનવ નિકેતન ટ્રસ્ટ સંચાલિત આટૅસ કોલજ, લણવા,તા.દિયોદર, જિ.મહેસાણા
6 મહિલા આટૅસ કોલજ, પાલનપુર, જિ.બનાસકાંઠા
7 આટૅસ કોલજ, થરાદ, જિ.બનાસકાંઠા
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
1 આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,શંખેશ્ર્વર,તા.પાટણ,જિ.પાટણ
2 આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,મુ.પો.ભાભર,તા.થરાદ,જિ.બાનાસકાંઠા
આટૅસ & હોમ સાયન્સ કોલજ
1 શ્રીમતી.એ.એસ.ચૌઘરી મહિલા આટૅસ & હોમ સાયન્સ કોલજ, તા.જિ.મહેસાણા
લો કોલેજ
1 ધ બી.એમ.સી.બી.લીમિટેડ લો કોલેજ,પાલનપુર
બી.બી.એ.કોલેજો
1 વડુ જુથ કેળવણી મંડળ સંચાલીત કોલેજ ઓફ મેનેજમેંટ સ્ટડી,વડુ
2 સવૉદય વિવિધ વિકાસ સંધ બી.બી.એ.કોલેજ,છાપી,તા.ઇડર, જિ.સાંબરાકાઠા
3 એચ.એન.એસ.બી.કોલેજ ઓફ મેનેજમેન્ટ , તા.હિંમતનગર , જિ.સાંબરકાઠા
4 નોથૅ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી.મુંબઇ સંચાલિત બી.બી.એ. કોલેજ , તા.જિ.પાટણ
5 શ્રી.ઉંઝા કેળવણી ટ્ર્સ્ટ બી.બી.એ. કોલેજ , તા.જિ.પાટણ
6 શ્રીમતી.એસ.બી.પટેલ.ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ બીઝનેશ મેનેજમેન્ટ , વિસનગર , જિ.મહેસાણા
7 શ્રી વિઠ્લપ્રભુ બી.બી.એ.કોલેજ,પાટણ
આગળ જુઓ