ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો
1 એલ.ડી.ધાનાની આટૅસ કોલેજ , ચક્કરગઢ રોડ,અમરેલી સીટી, જિ.અમરેલી.
2 હમિરવાલા સંચાલિત આટૅસ કોલેજ , બીલખાસીટી, બીલખા , જિ.જૂનાગઢ
3 શ્રીમતી વી.એમ.ચાંડેરા આટૅસ કોલેજ , વંથલી , જિ.જુનાગઢ
આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજો
1 સારદા વિદ્યા મંડળ આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,કરિણયાણા, બાબરા, જિ.અમરેલી
2 વિશ્ર્વભાષા અને સાહિત્ય પરિષદ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,વૂજ-રાજ ગાડૅન સામે, તા.ધારી, જિ.અમરેલી
3 દીગવિજયસિંહ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ, ડી.સી.સી. હાઇસ્કુલ કમ્પાઊંન્ડ,પૂવૅ તરફ, દીગવિજયગામ, તા.જામનગર, જિ.જામનગર
4 શ્રી એમ.જે.ગોરીયા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ, રાજડા રોડ, જાંમખંભાળિયા, જિ.જામનગર
5 શ્રી સ.પ.કન્યા કેળવણી મંડળ સંચાલિત,સ્વ.નંદુબેન.એચ.રાદડિયા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,જામનગર રોડ,જામકંડોરણા, જિ.જામનગર
6 તલાલા એજયુ.ફાઉન્ડેશન સંચાલિત અમર શહિદ શ્રીધનાભાઇ.માંડાભાઇ.બારડ આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ, ધુંસિયા, તા.તાલાલા, જિ.જૂનાગઢ
7 હરિબાપા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,મનીનગર, લાતીપ્લોટ, તા.જસદણ, જિ.રાજકોટ
8 શ્રીમતી.આર.ડી.કહોર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી,એમ.ડી,કહોર આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ, તા.જસદણ, જિ.રાજકોટ
9 સરદાર પટેલ કેળવણી મંડળ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલજ,ધોરાજી રોડ,રેલવે કૌસિંગ પાસે, તા.જેતપુર, જિ.રાજકોટ
10 માતૂશ્રી અંબાબેન હરજીભાઇ ભુવા આટૅસ & હરજીભાઇ રૂડાભાઇ ભુવા કોમસૅ કોલેજ , રાજુલા , જિ.અમરેલી
11 બાપા સીતારામ સેવા ટ્રસ્ટ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ , રાજુલા, જિ.અમરેલી
12 શ્રી સીમોર સવૉધ્ય સોસાયટી સંચાલિત મહિલા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ, સિમોર, તા.જિ.વેરાવળ
13 બાપા સીતારામ સેવા ટ્રસ્ટ સંચાલિત આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ , રાજુલા, જિ.અમરેલી
14 શ્રી સીમોર સવૉધ્ય સોસાયટી સંચાલિત મહિલા આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ, સિમોર, તા.જિ.વેરાવળ
15 સરદાર પટેલ કેળવણી મંડળ સંચાલિત આટૅસ અને કોમસૅ કોલેજ ધોરાજી રોડ , રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે , જેતપુર ,જિ.રાજકોટ
આર્ટસ,કોમર્સ, & બી.બી.એ. કોલેજ
1 સૌરાષ્ટ્ર એજ્યુ. ટ્રસ્ટ સંચાલિત આર્ટસ,કોમર્સ, & બી.બી.એ. કોલેજ,વંથલી રોડ, જૂનાગઢ - 362001
આર્ટસ,કોમર્સ,હોમસાયંન્સ & બી.બી.એ. કોલેજ
1 શ્રી એમ.જે.ગોરીયા આર્ટસ,કોમર્સ,હોમસાયંન્સ & બી.બી.એ. કોલેજ,રાજડા રોડ ,સોમનાથ સોસાયટી,જામખંભાળિયા -361005
કોમસૅ & બી.બી.એ.કોલેજ
1 સિઘ્ઘિ વિનાયક કોમસૅ એન્ડ બી.બી.એ.કોલેજ , રામેશ્ર્વરનગર , સરૂ સેકશન રોડ , જામનગર-૩૬૧૦૦૮ C
2 શ્રી જી.એચ.ગોસરાણી કોમસૅ અને ડી.ડી.નાગડા બી.બી.એ. કોલેજ,ઇન્દિરા ગાંધી માર્ગ, જામનગર- 361004
3 શ્રી જુનાગઢ કેળવણી મંડળ સંચાલિત કોમસૅ એન્ડ બી.બી.એ.કોલેજ, સરદાર બાગ, જૂનાગઢ - 362002
4 માતૃશ્રી દુધીબેન ભીમાણી એન્ડ કાશીબેન ગેવારીયા કોમસૅ એન્ડ બી.બી.એ.કોલેજ, જિ.અમરેલી
કોમસૅ & હોમસાયંન્સ કોલેજ
1 શ્રી સદગુરૂ રણછોડદાસજી બાપુ મહિલા હોમસાયંન્સ અને સ્વ.એન.જે. કુંડલિયા કોમસૅ કોલેજ , ચૌધરી હાઇસ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ , જિ.રાજકોટ –૩૬૦૦૦૧
કોમર્સ કોલેજો
1 શ્રી,વિવેક વિદ્યા વિકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોમસૅ કોલેજ ,ઓમનગર-૩ , જી.આઇ.ડી.સી.પાછળ , અમરેલી , જિ.અમરેલી
2 સોની દામજી પ્રભુદાસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત, શ્રીમતી જેકુરબેન. સોની મહિલા કોમસ કોલેજ , શાંતિનગર, જેકુરબેન કન્યા વિધાલય સંકુલ , જામનગર-૦૬
3 ગુજરાત ઉત્કષૅ ચેરી.ટ્રસ્ટ.સંચાલિત , શ્રી.પી.જી.પટેલ કોમસૅ કોલેજ , પ્રુથ્વીરાજ પ્લોટ , હોટલ મહેશ પાસે , શનાળા રોડ , મોરબી , જિ.રાજકોટ.
4 સ્વ.એમ.જે.કુંડલીયા કોમસૅ કોલેજ , રાષ્ટ્રીય શાળા ચોધરી કમ્પાઉન્ડ , જિ.રાજકોટ
બી.બી.એ.કોલેજો
1 શ્રી લેઉવા પટેલ ટ્રસ્ટ બી.બી.એ. મહિલા કોલેજ, અમરેલી
2 શ્રી સરદાર પટેલ એજ્યુ. ટ્રસ્ટ સંચાલિત બી.બી.એ. મહિલા કોલેજ,જુનાગઢ
3 શાંતિ નિકેતન બી.બી.એ.કોલેજ,યુનિ.રોડ, રાજકોટ
4 શ્રી એસ.જે.વરમોરા બી.બી.એ. કોલેજ, વઢવાણસીટી, સુરેન્દ્રનગર
5 શ્રી કે.એમ.સવજાણી એન્ડ શ્રીમતી કે.કે.સવજાણી બી.બી.એ. કોલેજ,વેરાવળ
6 જે.જે.સી. એજ્યુ. ટ્રસ્ટ સંચાલિત બી.બી.એ. કોલેજ, જૂનાગઢ - 362001
લો કોલેજ
1 શ્રી સરદાર પટેલ એજ્યુકેસન ટ્રસ્ટ , સંચાલિત શ્રી.એચ.એમ.પટેલ મહિલા લો કોલેજ , જોશીપુરા ,જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૨
આગળ જુઓ