ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
Colleges
સ્વાનિર્ભર કોલેજ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી
ક્રમ કોલેજો એનએએસી ગ્રેડ
આર્ટસ કોલેજો
1 સરદાર પટેલ આટૅસ કોલેજ , બોરીઆવી, જિ.આણંદ
2 શ્રી જશાભાઇ.એન.પટેલ આટૅસ કોલેજ , જિ.આણંદ
કોમર્સ કોલેજો
1 વી.ઝેડ.પટેલ કોમસૅ કોલેજ , તા.જિ.આણંદ
2 સરદાર પટેલ કોમસૅ કોલેજ , બોરીઆવી , જિ.આણંદ
કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કોલેજ
1 સરદારગંજ માકૅન્ટાઇલ કો.ઓ.બેન્ક લી.(આણંદ) ઇગ્લિશ મીડીયમ કોલેજ ઓફ કોમસૅ એન્ડ મેનેજમેન્ટ , વલ્લભ વિદ્યાનગર, જિ.આણંદ A
બી.બી.એ.કોલેજ
1 આણંદ ઇન્સ્ટી.ઓફ બીજનેશ સ્ટડીઝ, જિ.આણંદ
બી.એડ.કોલેજો
1 એમ.બી.પટેલ કોલેજ ઓફ એજ્યુ(ઇગ્લીશ મિડીયમ) જી.સેટ કોલેજની બાજુમાં વલ્લભ વિદ્યાનગર , જિ.આણંદ – ૩૮૮૧૨૦ B
2 શ્રી આઇ.જે.પટેલ બી.એડ કોલેજ , માહત્મા ગાંધી વિદ્યાલય કેમ્પસ, મોગરી , તા.જિ.આણંદ – ૩૮૮૩૪૫ B
3 આણંદ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, ટાઉન હોલ નજીક,તા.જિ.આણંદ-૩૮૮૦૦૧ B
4 સત કૈવલ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન , પરમગુરૂ પાઠશાલા કોમપ્લેક્ષ, સારસા ક્રોસ રોડ, સારસા , તા.જિ.આણંદ
5 શ્રીમતી પુષ્પાબેન કનૈયાલાલ ઇનામદાર કોલેજ ઓફ એજ્યુ.,કેર ઓફ શ્રીમતી ચં.શં.કાબ્રહ્મભટ્ટ મંડળ,મુ.પો.બાકરોલ(વી.વી.નગર),જિ.આણંદ
6 ક્રિશ્ર્નયન કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન , આ.પી.ગલ્સ હાઇસ્કુલ પાસે, સ્ટેશન રોડ , જિ.આણંદ – ૩૮૮૦૦૧
7 પી.એમ.પટેલ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, સરદાર બાગ નજીક તા.જિ.આણંદ – ૩૮૮૦૦૧
8 વે મેડ કોલજ ઓફ એજ્યુકેશન, વલ્લ્ભ વિદ્યાનગર,જિ.આણંદ
બી.પી.એડ. કોલેજો
1 એસ.એસ.પટેલ કોલેજ ઓફ ફિઝીકલ એજ્યુકેશન, ભાઇકાકા હોસ્ટેલ પાસે, વલ્લ્ભ વિદ્યાનગર , જિ.આણંદ – ૩૮૮૧૨૦
2 શ્રી વી.જે.પટેલ કોલેજ ઓફ ફિઝીકલ એજ્યુકેશન , મોગરી, જિ.આણંદ – ૩૮૮૩૪૫