ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરી
શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠ
સંપર્ક
અભિપ્રાય
સાઇટ મેપ
મદદ
Advanced search
English
ગુજરાતી
E-Citizen
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

કમિશ્નર ઓફ હાયર એજ્યુકેશન
બ્લોક નં.-1 2/2, ડો .જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર-382010

એપલેટ ઓથોરિટી - શ્રી એ.એમ.તિવારી પ્રિંસીપાલ સેક્રેટરી (આયુક્તશ્રી - ઇનચાર્જ )

એપ્લેટ ઓથોરિટી શ્રી આર.આઇ.પટેલ
જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રીમતી એ. એન.બામણિયા
મદદનિશ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી બી. એમ. લટ્ટા

સંપર્ક નંબર: આરટીઆઇ(23253992)


શ્રી એ.એમ.તિવારી પ્રિંસીપાલ સેક્રેટરી (આયુક્તશ્રી - ઇનચાર્જ )
શાખા અધિકારી નુ નામ ટેલિફોન નંબર મદદનિશ અધિકારી નુ નામ
કોલેજ વહીવટ શાખા શ્રી ડી.એમ. સોલંકી 23253991 શ્રી જી.એન.પટેલ
ડી.પી. શાખા શ્રી એચ.ડી.સોનારા 23253997 શ્રી વી. આર.પટેલ
ગ્રાંટ શાખા શ્રી એસ.ઝેડ.કુરેશી 23251722 શ્રી જી.એન.પટેલ(ચાર્જ)
સ્કોલરશિપ શાખા શ્રી એસ.ઝેડ.કુરેશી 23251722 શ્રીમતિ એલ. એ.દેસાઇ(ચાર્જ)
મહેકમ શાખા કુ. પ્રજ્ઞા વાઢેર 23253993 શ્રીમતિ એ.એન.બામણિયા
એન.એસ.એસ. શાખા શ્રી એચ.ડી.સોનારા 23253997 શ્રીમતિ એલ. એ.દેસાઇ
જી.પી.એફ. શાખા શ્રી આર.આઇ.પટેલ 23254992 શ્રીમતિ એ.એન.બામણિયા
પેન્શન શાખા શ્રી આર.આઇ.પટેલ 23254992 જગ્યા ખાલી
ઓડિટ શાખા શ્રી એચ.ડી.સોનારા 23253997 જગ્યા ખાલી
પી.આર.ઓ શાખા કુ. પ્રજ્ઞા વાઢેર 23253993 શ્રી એચ.જે.પટેલ
હિસાબી શાખા શ્રી એસ.ઝેડ.કુરેશી 23251722 જગ્યા ખાલી
આંકડા શાખા કુ. પ્રજ્ઞા વાઢેર 23253993 જગ્યા ખાલી